Ewaluacja systemu wyboru projektów w ramach PO PC na lata 2014 -2020

Zespół CEAPP UJ odpowiada za ewaluację systemu wyboru projektów dla działań 2.3.2 oraz 3.1 PO PC. Badanie obejmuje następujące zagadnienia:

1. Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów tj. trafność doboru kryteriów w kontekście spełnienia celu głównego i celów szczegółowych Programu oraz poszczególnych instrumentów, skuteczność kryteriów wyboru projektów, jednoznaczność /precyzyjność kryteriów wyboru projektów,

2. Analiza i ocena trafności i adekwatności zaplanowanego systemu wyboru i oceny Projektów – tj. analiza i ocena procesu wyboru projektów – tj. ogłoszenie naboru (dostępność informacji, czytelność i poprawność dokumentacji konkursowej, zakres wymaganych dokumentów od wnioskodawców), sprawność i użyteczność naboru wniosków (m.in. czas przeznaczony na nabór projektów, adekwatność kwoty alokacji środków, potencjał administracyjny instytucji realizującej konkurs), skuteczność procesu oceny projektów (potencjał administracyjny i ekspercki, czas i sposób oceny (ocena ekspercka, panel ekspertów), analiza sprawności i efektywność procesu zatwierdzania wyników wyboru (listy rankingowe).

Badanie jest prowadzone w modelu partycypacyjnym tj. ewaluator uczestniczy w procesie opracowania kryteriów wyboru projektów, m.in. poprzez opiniowanie projektów kryteriów wyboru projektów oraz udział w charakterze obserwatora w posiedzeniach gremiów zatwierdzających kryteria wyboru projektów.

Ewaluacja na poziomie poszczególnych działań objęła: - ocenę ex-ante (ocena kryteriów wyboru projektów, dokumentacji konkursowej oraz systemu oceny przed uruchomieniem naboru), - ocenę ex-post (ocena funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach działania).

 
 

Czas trwania projektu:

1.01.2016 r. - 17.01.2017 r.

Partner:

Fundacja Idea Rozwoju,

PAG Uniconsult,

IMAPP

Kierownik projektu:

Seweryn Krupnik

Osoba kontaktowa:

Seweryn Krupnik

 

Skład zespołu:

  • Seweryn Krupnik
  • Jan Strycharz

Zamawiający:

Ministerstwo Rozwoju

Źródło finansowania:
 
praca zlecona