Wyczerpana formuła? Warunki skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jako instytucji dialogu społecznego - analiza mechanizmów reprezentacji interesów pracowników i pracodawców na szczeblu centralnym w Polsce

Celem naukowym projektu jest określenie warunków skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (KT) jako instytucji dialogu społecznego, służącej przede wszystkim godzeniu interesów reprezentacji pracowników i pracodawców.

W tym celu proponuję pogłębione studium efektów działań KT w latach 2001-2013 (tzw. „druga Komisja”, por. Gardawski 2009), w szczególności efektów polegających na wypracowaniu wspólnych decyzji, uchwał czy choćby kompromisu (por. Talos, Kittel 2001).

Przy pomocy metod i technik badawczych proponowanych w projekcie, zamierzam dokonać analizy warunków sprzyjających i nie sprzyjających osiąganiu porozumień. Utworzony w ten sposób model pozwoli na określenie mechanizmów reprezentacji interesów prowadzących do pozytywnych (porozumienia) bądź negatywnych (brak porozumienia, zawieszenie rozmów etc.) efektów działań KT.

Znajomość mechanizmów skutecznego udziału reprezentacji interesów w procesie tworzenia polityk publicznych pozwoli wnieść nową wiedzę do wyjaśnienia bieżącego stanu dialogu społecznego na szczeblu centralnym w Polsce, jak również może stanowić punkt wyjścia do określenia bądź oceny propozycji usprawnień w instytucji KT.

Używane metody:

Metoda wiodąca: Analiza konfiguracyjna, wprowadzona przez Charlesa Ragina (Ragin 1987, 2009) pod nazwą "jakościowej analizy porównawczej" (QCA - Qualitative Comparative Analysis).

Metoda ta pozwoli na analizę efektów działalności KT w szerokim kontekście czynników towarzyszących, związanych zarówno z dynamiką procesu wytwarzania wpływu, jak też warunkami panującymi w otoczeniu politycznym, społecznym i gospodarczym.

Metody pomocnicze: bieżący przegląd literatury, indywidualne wywiady pogłębione (około 30), wywiady eksperckie (4-6) i statystyczna analiza danych zastanych.

Czas trwania projektu:

05.08.2015-04.08.2018

 
Kierownik projektu:

Dariusz Szklarczyk

Osoba kontaktowa:

Dariusz Szklarczyk

dszklarczyk@gmail.com

Zamawiający:

Narodowe Centrum Nauki

Źródło finansowania:
 
NCN Preludium 8, 2014/2015/N/HS6/04213