Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperci Centrum

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych.

Prorektor UJ ds. rozwoju.
Kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytutucie Socjologii UJ.

więcej o

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH i pracownik Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Dr Patrycja Antosz

Dr Patrycja Antosz

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i  studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET. Absolwentka socjologii oraz psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Instytucie Socjologii UJ prowadzi zajęcia z metod ilościowych w badaniach społecznych. Zajmuje się także symulacjami w ujęciu  modelowania agent-based. W projekcie SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce konsultantka w obszarze technologicznym "medycyna translacyjna", ściśle współpracująca z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Translacyjnej. W projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zajmuje się w głównej mierze doborem próby.

więcej o

Dr Zofia Bednarowska

Dr Zofia Bednarowska

Doktor nauk społecznych. Doktorat powstał pod opieką dwóch promotorów: prof. Jarosława Górniaka (UJ) i dr. hab Katarzyny Kopczewskiej (UW). Podczas stażów zagranicznych pracowała pod nadzorem prof. Moniki Buscher (Lancaster University) i prof. Christopera Mele (University at Buffalo).

Jej badania dotyczą nierówności przestrzennych w rozwoju regionalnym, aplikacji ekonometrii przestrzennej w badaniu zjawisk społecznych, znaczenia mobilności (mobilities) i konsumpcji w rozwoju regionalnym, oraz ilościowej metodologii badań społecznych.

więcej o

Dr Szymon Czarnik

Dr Szymon Czarnik

Związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku, najpierw jako student, potem doktorant, asystent i obecnie adiunkt. W roku 2007 obronił pracę doktorską „Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych", przygotowaną na podstawie własnego eksperymentalnego badania redystrybucji dochodów. Prowadzi kursy z metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Ma na koncie współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Uniwersytetem Fryderyka Aleksandra w Norymberdze, oraz Wyższą Szkołą Europejską im. J. Tischnera. Jako konsultant i analityk uczestniczył w wielu projektach badawczych, zarówno o charakterze marketingowym, jak i dotyczących polityki publicznej. Poza zagadnieniami metodologicznymi swoją uwagę koncentruje na zastosowaniu teorii gier w naukach społecznych oraz prakseologicznej analizie działań rządowych. Jako tłumacz z języka angielskiego ma w dorobku m.in. polskie wydania książek Ludwika von Misesa, Tomasza Sowella, Ferdynanda de Soto i Ryszarda Pipesa.

więcej o

Dr Magdalena Jelonek

Dr Magdalena Jelonek

Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych.

Od 2010 r. adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Między innymi brała udział w jednym z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji - Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce czy w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006.

więcej o

Dr Karolina Keler

Dr Karolina Keler

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006, specjalności: praca socjalna oraz socjologia gospodarki i badania rynku), doktor nauk społecznych (na podstawie pracy „Eksplikacja i aplikacja koncepcji wskaźnika w badaniach i praktyce społecznej", grant promotorski KBN realizowany w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych), stypendystka Małopolskiego stypendium doktoranckiego, programu Erasmus (Anglia) oraz Wydziału Filozoficznego UJ (stypendium doktoranckie oraz za osiągnięcia naukowe).

więcej o

Dr hab. Marcin Kocór

Dr hab. Marcin Kocór

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1999 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą dynamice polskiej sceny politycznej. Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie współpracuje również z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

więcej o

Dr Seweryn Krupnik

Dr Seweryn Krupnik

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie zdobywał także w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera (studia z zarządzania projektami), Antioch College (USA) oraz Uniwersytecie J.W. Goethego (Niemcy). Od kilkunastu lat łączy działalność naukową z realizacją projektów z zakresu analiz polityk publicznych. Współpracuje lub współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Erasmus Student Network AIBSL oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Certyfikowany kierownik projektów i trener. Koordynator i ekspert w wielu projektach z zakresu polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z zarządzania projektami, metodologii badań społecznych i ewaluacji. W latach 2015-2018 kierownik CEAPP UJ. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Profile:

Researchgate

Google Scholar

więcej o

Dr Karolina Łukasiewicz

Asystent naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologii politycznej na Uniwersytecie Dalarna w Szwecji. Stypendystka Europejskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Doświadczenie badawcze zdobyła uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących rynku pracy i wykluczenia społecznego, a także prowadząc badania marketingowe. Zainteresowania badawcze skupia na analizach polityk społecznych, oraz sytuacji uchodźcow w Polsce.

więcej o

Dr Piotr Prokopowicz

Dr Piotr Prokopowicz

Dr Piotr Prokopowicz - psycholog i socjolog organizacji, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Współpracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Post Doctoral Fellow w Culture Lab na Wydziale Psychologii University of Maryland. Współzałożyciel i partner we Freenovation, firmie doradczo-szkoleniowej zajmującej się diagnozą i wdrażaniem kultur innowacji. Specjalista w zakresie badań i rozwoju organizacji, rekrutacji i selekcji oraz analizy danych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, współpracownik i wykładowca Cologne Business School i Saint Mary's University w Halifax.  Autor i redaktor wielu opracowań, książek i artykułów na temat socjologii i psychologii zarządzania. Członek European Association of Work and Organizational Psychology oraz Society for Industrial and Organizational Psychology. Jako doradca i szkoleniowiec Piotr pracował dla ponad setki organizacji, m.in Great Place to Work Europe, ING Bank Śląski, PZU, Motorola, Orlen Oil, Aviva, Bahlsen czy Greenpeace Polska. Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek oraz pasjonat zarządzania (także własnym życiem) opartego na dowodach.

więcej o

Dr Konrad Turek

Dr Konrad Turek

Doktor socjologii, badacz i analityk rynku pracy. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UJ, w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Pod opieką prof. Jarosława Górniaka z wyróżnieniem obronił pracę doktorską poświęconą roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy. Jest członkiem zespołu Bilans Kapitału Ludzkiego, realizującego jedne z największych badań rynku prac w Polsce, w ramach którego koordynuje Badania Ludności. Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia gospodarki, w szczególności problematyka rynku pracy i jego przemiany, kwestie bezrobocia, proces starzenia się ludności, zarządzenie wiekiem, gospodarka oparta na wiedzy, kształcenie przez całe życie, metodologia badawcza, podejście pragmatyczne w socjologii oraz statystyczna analiza danych m.in. analizy danych panelowych. Ukończył m.in. ICPSR Program in Quantitative Methods of Social Research na Uniwersytecie Michigan oraz ECPR School in Methods and Techniques w Wiedniu. Specjalista w dziedzinie metodologii badawczej i statystyki. Autor lub współautor około czterdziestu tekstów, m.in. na temat rynku pracy, starzenia się ludności i sytuacji osób starszych, w tym artykułów w zagranicznych czasopismach z listy ministerialnej oraz rozdziałów w zagranicznych publikacjach monograficznych. Uczestniczył w kilku większych projektach badawczych, także międzynarodowych. Jest współautorem strategii rządowej na lata 2013-2020 „Solidarność Pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" (opiekun tematu dot. podnoszenia kompetencji i uczenia się przez całe życie). Był głównym asystentem w międzynarodowym projekcie „Aktywizacja potencjału osób starszych w starzejącej się Europie" (ASPA) w ramach 7 Programu Ramowego. Brał również udział w projekcie "The Policy Ideas and Practice of Ageing" (polityka ageingowej w kilku krajach europejskich), "Between Job and Care" (łączenie obowiązków opiekuńczych i pracy w starszym wieku) i "Pracuję – rozwijam kompetencje" (innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+). Aktualnie realizuje m.in. niemiecko-polski projekt „The making of the mature entrepreneur: life course perspective on entrepreneurship in older age in Germany and Poland” finansowany Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG). W 2017 r. otrzymał grant badawczo-rozwojowy w prestiżowym europejskim konkursie „Horizon 2020 – Maria Skłodowska-Curie Individual Fellowship”. Przez dwa lata będzie realizował swój projekt w Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) w Hadze pod opieką Prof. Kéne Henkensa. Projekt pt. „LEEP – Longitudinal employer–employee perspectives on the role of human capital investments for retirement transitions” jest poświęcony efektom inwestycji w kapitał ludzki osób starszych dla procesu przechodzenia na emeryturę. W oparciu o międzynarodowe panelowe badania ilościowe analizuje tę kwestię zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców. W trakcie studiów socjologicznych był aktywnie zaangażowany w działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, był m.in. koordynatorem Sekcji Badań Społecznych KNSS UJ. Laureat stypendium Doctus, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktorantów, a także nagrody za najlepszy esej podsumowujący 50 lat integracji europejskiej. Prowadził zajęcia w Instytucie Socjologii UJ i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

więcej o

Dr hab. Barbara Worek

Dr hab. Barbara Worek

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona partycypacji społecznej na poziomie lokalnym), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała także teologię na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym w Krakowie. W latach 1996-2001 pracowała w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM w Krakowie, gdzie kierowała projektami badawczymi i specjalizowała się w zakresie badań jakościowych (moderowanie grup fokusowych, analiza danych jakościowych). W latach 2003-2011 pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z metodologii badań społecznych. Od 1998 pracuje w Instytucie Socjologii UJ, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne związane z metodologią badań społecznych i marketingowych oraz analizą polityk publicznych. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Prowadziła szkolenia z zakresu ewaluacji i metodologii badań jakościowych. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z uczeniem się przez całe życie, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego.

więcej o

Mgr Krzysztof Kasparek

Mgr Krzysztof Kasparek

Absolwent socjologii UJ w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz psychologii (Instytut Psychologii UJ w ścieżce specjalizacyjnej Psychologia Sądowa). Od 2012 r. doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych IS UJ. Ukończył program studiów w zakresie pomiaru edukacyjnego na Wydziale Filozoficznym UJ oraz szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na University of Michigan. Od 2010 uczestniczy w inicjatwie Nauka Ludzka Rzecz. Od 2011 członek stowarzyszenia Collegium Invisibile.

więcej o

Elgars Felcis

Elgars Felcis

Jako pierwszy absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Łotewskiego uzyskał wyróżnienie na dyplomie licencjackim z socjologii. Tytuł magistra uzyskał w Wielkiej Brytanii na MA studies in Social Research, na Uniwersytecie w Warwick. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UJ, w ramach których bierze udział równocześnie w dwóch programach „Pomiar Edukacyjny" i "SET" (Społeczeństwo-Środowisko-Technologie). Przed rozpoczęciem studiów magisterskich Elgars pracował trzy lata w firmie badawczej na Łotwie uczestnicząc na wszystkich etapach procesu badawczego w zleceniach dla sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Po uzyskaniu dyplomu MA, podjął pracę w Birmingham w firmie konsultingowej Databuild na stanowisku głównego analityka, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie jakością danych, zarządzanie procesem zbierania danych w badaniach ilościowych i jakościowych, analizę i raportowanie. Jednocześnie był często odpowiedzialny za kontakt z klientem w projektach dotyczących Businesslink.gov.uk, HMRC, the Energy Saving Trust, WRAP i Department for Transport (DfT). Jego zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół problematyki globalnych zagrożeń dla środowiska i gospodarki oraz strategii radzenia sobie z ich efektami na różnych poziomach społeczeństwa. Elgars jest dumnym tatą dwuletniej Emilii i zapalonym graczem w koszykówkę, a przez ostatnie dwa lata w czasie wolnym od pracy, studiów i badań uczestniczy w rozgrywkach KNBA – Krakowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego.

więcej o

Dr Maciej Koniewski

Absolwent socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył programu studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na Uniwersytecie Michigan oraz szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowaną przez Progetto Valutazione. Od 2011 roku doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Interesuje się metodologią badań nauk społecznych, technikami statystycznej analizy danych oraz socjologii edukacji i pomiaru edukacyjnego.

więcej o

Weronika Felcis

Weronika Felcis

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła program studiów magisterskich na Warwick University w Anglii. W roku 2009 odbyła staż w Krajowej Jednostce Ewaluacji, co zaowocowało późniejszą współpracą w wielu projektach badawczych i publikacyjnych. W ramach programu ERASMUS przebywała w Wielkiej Brytanii, a w ramach praktyk realizowanych w tym samym programie ewaluowała zarządzanie strategiczne krajem na Łotwie razem z Bałtyckim Instytutem Nauk Społecznych. Jest stypendystą programu „Society-Environment-Technology", a od roku 2013 także Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w programie „PhDo" realizowanym w fundacji STOCZNIA. Ukończyła dwie szkoły metodologiczne dotyczące zastosowania metod kontrfaktycznych w analizie polityk publicznych w Turynie (2013) i Trydencie (2014).

więcej o

Jan Strycharz

Jan Strycharz

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Europejskiej, oraz kierunku Public Policy w Hertie School of Governance w Berlinie. Również absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizuje doktorat z zakresu ekonomii instytucjonalnej pod opieką merytoryczną prof. Jerzego Hausnera. Koordynował wiele projektów badawczych i wdrożeniowych – ostatnio projekt pt. „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna" zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. W latach 2008-2012 pracował na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Laureat wielu stypendiów naukowych – w ramach jednego z nich zrealizował projekt badawczy dot. systemowych innowacji w szkolnictwie amerykańskim na Uniwersytecie Georgetown w USA. Wieloletni współpracownik międzynarodowej organizacji edukacyjnej The Phoenix Institute, dla której realizował programy rozwoju wiedzy i kompetencji na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Wcześniej analityk w lokalnym think-tanku Centrum Analiz Regionalnych", gdzie odpowiadał za analizy lokalnych polityk rozwoju. Rozwijał i realizował wiele programów szkoleniowych zarówno, jako pomysłodawca, koordynator, jak i trener. W tej ostatniej roli zrealizował ponad 1000 godzin szkoleniowych z zakresu podejmowania decyzji, projektowania strategii, projektowania modeli biznesowych, rozwoju kreatywności, oraz komercjalizacji badań. Pozostaje aktywny, jako niezależny szkoleniowiec. Aktualnie jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, która stawia sobie za cel podnoszenie poziomów kapitału intelektualnego, kreatywnego i społecznego na poziomie lokalnym. Jest również współautorem programu i kierownikiem studiów podyplomowych dla menedżerów kultury „Akademia Liderów Kultury" realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przy współpracy Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocław.

więcej o

Dr Dariusz Szklarczyk

Dr Dariusz Szklarczyk

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (spec. socjologia gospodarki i badania rynku). Doktor Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Członek zespołu Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Konsultant ds. badań i analiz informacji w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Brał udział w licznych projektach badawczych realizowanych przez jednostki naukowe, agencje badawcze, organizacje pozarządowe oraz na zlecenie administracji publicznej. W charakterze badacza, analityka i konsultanta pracował m.in. dla BBS Obserwator, Klubu Jagiellońskiego, WSE, PARP i Banku Światowego. Prowadził zajęcia i szkolenia, głównie z zakresu statystycznej analizy danych, na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na UJ i w WSE. W pracy naukowej skupia się na badaniu zbiorowych aktorów życia społeczno-gospodarczego, w szczególności zaś na konstrukcji i funkcjonowaniu systemów reprezentacji interesów. Współautor „Diagnozy stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w Polsce", autor artykułów poświęconych reprezentacji interesów i dialogowi społecznemu w Polsce. Interesuje się również problematyką rynku pracy i rozwoju lokalnego, biorąc udział w projektach poświęconych tej tematyce, m.in. w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Prywatnie miłośnik sportów drużynowych, muzyki gitarowej i wycieczek górskich w towarzystwie żony, córek i psa.

więcej o

Mgr Anna Szczucka

Mgr Anna Szczucka

Absolwentka Instytutu Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych i analizy danych. Od 2007 roku związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i wdrożeniowych. W tym okresie wielokrotnie realizowała projekty zlecane przez ministerstwa i agencje rządowe m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, oraz Wojewódzki Urzęd Pracy w Krakowie. Obecnie zaangażowana w dwa wieloletnie programy realizowane w ramach działań POKL: „Bilans Kapitału Ludzkiego" - unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy, w którym zajmuje się analizami inwestycji pracodawców w kadry oraz „SPIN – model transferu innowacji" – projekt innowacyjny, wdrażany w województwie małopolskim, w którym zajmuje się opracowaniem modelu transferu innowacji oraz jego wdrożeniem w ramach technologii inteligentnych systemów informatycznych.

więcej o

Diana Turek

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończyła specjalizację: badania społeczne i analiza danych. W trakcie studiów socjologicznych aktywnie zaangażowana w działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ. Sprawowała funkcję koordynatorki Sekcji Badań Społecznych KNSS UJ oraz aktywnie uczestniczyła w kilkunastu projektach badawczych realizowanych w ramach SBS. Ukończyła program studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na Uniwersytecie Michigan oraz szkołę letnią poświęconą współdziałaniu pracy, zdrowia i sukcesu w organizacji na Uniwersytecie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Po ukończeniu studiów magisterskich pracowała w firmach konsultingowych oraz współpracowała z organizacjami pozarządowymi w charakterze analityka, badacza i konsultanta. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych: Wprowadzenie do statystycznej analizy danych oraz Wykorzystanie programów MS Excel i IBM SPSS Statistics w badaniach społecznych.

więcej o

Dominika Winogrodzka

Dominika Winogrodzka

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instyt. Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (spec. Badania rynku i analiza polityk publicznych). W 2015 r. obroniła pracę magisterską pt. „Praktyki studenckie wysokiej jakości – czy to możliwie? Przykład praktyk studenckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ." W podejmowanych przez siebie inicjatywach stara się łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, które zdobyła w trakcie studiów socjologicznych uczestnicząc w licznych projektach oraz obozach badawczych.

więcej o

Mgr Jakub Wróblewski

Mgr Jakub Wróblewski

Socjolog, ewaluator, badacz społeczny i analityk, absolwent socjologii (specjalizacja: badania społeczne i analiza danych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także I edycję Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi od 2010 roku. Należy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, a także jest członkiem Zarządu i prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 2012 roku prowadzi firmę badawczą ProVision Solutions realizującą usługi badawcze i analityczne głównie dla instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Obecnie jest także kierownikiem badania współpracując z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Do tej pory prowadził badania i współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Główny Inspektorat Sanitarny, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami administracji samorządowej. Jest autorem opracowań, diagnoz i raportów z obszaru badań społecznych, w tym m. in.: „Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016 r.), „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” opracowanego dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych (2017 r.), czy „Motywacje i przekonania w stosunku do substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”” (2017 r.). Posiada doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu badań ewaluacyjnych, w tym m. in. badania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzonego w ramach analizy przebiegu i efektów Projektu Korba (2015 r.), czy realizowanego przez Fundację Rozwoju Społecznego DEMOS programu „Zgrana Piątka – program antyprzemocowy dla szkół” (2015 r.). Współpracował także z jednostkami samorządu terytorialnego opracowując dokumenty wpierające ich działanie takie jak m.in.: „Diagnoza problemów społecznych w Mieście i Gminie Sztum w latach 2015-2016” (2016 r.), „Analiza potrzeb organizacji pozarządowych w gminach Bukowina Tatrzańska, Gorlice, Krynica – Zdrój i Miechów” (2015 r.), czy „Diagnoza sytuacji społecznej obszaru Pogoni w mieście Sosnowiec” (2014 r.).

Ekspert ds. ewaluacji projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma na celu zapewnienie: najwyższej jakości nauczania, atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią. 

więcej o

Mgr Maksym Dębski

Mgr Maksym Dębski

Ekspert ds. ewaluacji w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja: Analiza danych i badania społeczne). Obecnie ekspert ds. ewaluacji projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma na celu zapewnienie: najwyższej jakości nauczania, atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią.

Był odpowiedzialny za badania dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, w szczególności badań segmentacyjnych odbiorców kultury w Krakowie. Realizował badania dla spółek Skarbu Państwa związanych z branżą turystyki. Posiada doświadczenie w realizacji projektów miejskich, m.in. ewaluacji Budżetu Obywatelskiego miasta Kraków. Regularnie współpracuje przy realizacji badań ewaluacyjnych dla instytucji administracji publicznej.