Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperci Centrum

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytutucie Socjologii UJ.

więcej o

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH i pracownik Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Dr Patrycja Antosz

Dr Patrycja Antosz

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i  studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET. Absolwentka socjologii oraz psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Instytucie Socjologii UJ prowadzi zajęcia z metod ilościowych w badaniach społecznych. Zajmuje się także symulacjami w ujęciu  modelowania agent-based. W projekcie SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce konsultantka w obszarze technologicznym "medycyna translacyjna", ściśle współpracująca z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Translacyjnej. W projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zajmuje się w głównej mierze doborem próby.

więcej o

Dr Zofia Bednarowska

Dr Zofia Bednarowska

Doktor nauk społecznych. Doktorat powstał pod opieką dwóch promotorów: prof. Jarosława Górniaka (UJ) i dr. hab Katarzyny Kopczewskiej (UW). Podczas stażów zagranicznych pracowała pod nadzorem prof. Moniki Buscher (Lancaster University) i prof. Christopera Mele (University at Buffalo).

Jej badania dotyczą nierówności przestrzennych w rozwoju regionalnym, aplikacji ekonometrii przestrzennej w badaniu zjawisk społecznych, znaczenia mobilności (mobilities) i konsumpcji w rozwoju regionalnym, oraz ilościowej metodologii badań społecznych.

więcej o

Dr Szymon Czarnik

Dr Szymon Czarnik

Związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku, najpierw jako student, potem doktorant, asystent i obecnie adiunkt. W roku 2007 obronił pracę doktorską „Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych", przygotowaną na podstawie własnego eksperymentalnego badania redystrybucji dochodów. Prowadzi kursy z metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Ma na koncie współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Uniwersytetem Fryderyka Aleksandra w Norymberdze, oraz Wyższą Szkołą Europejską im. J. Tischnera. Jako konsultant i analityk uczestniczył w wielu projektach badawczych, zarówno o charakterze marketingowym, jak i dotyczących polityki publicznej. Poza zagadnieniami metodologicznymi swoją uwagę koncentruje na zastosowaniu teorii gier w naukach społecznych oraz prakseologicznej analizie działań rządowych. Jako tłumacz z języka angielskiego ma w dorobku m.in. polskie wydania książek Ludwika von Misesa, Tomasza Sowella, Ferdynanda de Soto i Ryszarda Pipesa.

więcej o

Dr Magdalena Jelonek

Adiunkt w katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ciągu ostatnich 4 lat brała udział w 8 projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych (w tym środków na naukę), jako członek zespołu badawczego lub kierownik projektu. Jest koordynatorem merytorycznym dwóch modułów badawczych (badanie studentów i kierunków kształcenia) w jednym z największych w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. więcej o

Dr Karolina Keler

Dr Karolina Keler

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006, specjalności: praca socjalna oraz socjologia gospodarki i badania rynku), doktor nauk społecznych (na podstawie pracy „Eksplikacja i aplikacja koncepcji wskaźnika w badaniach i praktyce społecznej", grant promotorski KBN realizowany w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych), stypendystka Małopolskiego stypendium doktoranckiego, programu Erasmus (Anglia) oraz Wydziału Filozoficznego UJ (stypendium doktoranckie oraz za osiągnięcia naukowe).

więcej o

Dr hab. Marcin Kocór

Dr hab. Marcin Kocór

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1999 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą dynamice polskiej sceny politycznej. Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie współpracuje również z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

więcej o

Dr Seweryn Krupnik

Dr Seweryn Krupnik

Od 2016 roku kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych. Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie zdobywał także w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera (studia z zarządzania projektami), Antioch College (USA) oraz Uniwersytecie J.W. Goethego (Niemcy). Od kilkunastu lat łączy działalność naukową z realizacją projektów z zakresu analiz polityk publicznych. Współpracuje lub współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Erasmus Student Network AIBSL oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Certyfikowany kierownik projektów i trener. Koordynator i ekspert w wielu projektach z zakresu polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z zarządzania projektami i ewaluacji. Członek IPMA Polska oraz komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

więcej o

Dr Karolina Łukasiewicz

Asystent naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologii politycznej na Uniwersytecie Dalarna w Szwecji. Stypendystka Europejskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Doświadczenie badawcze zdobyła uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących rynku pracy i wykluczenia społecznego, a także prowadząc badania marketingowe. Zainteresowania badawcze skupia na analizach polityk społecznych, oraz sytuacji uchodźcow w Polsce.

więcej o

Dr Piotr Prokopowicz

Dr Piotr Prokopowicz

Doktor nauk humanistycznych, absolwent socjologii i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Asystent naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, koordynator Zespołu ds. Monitoringu Wdrażania Strategii Rozwoju UJ, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Cologne Business School. Od roku 2010 współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej 313 Consulting, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych narzędzi diagnozy i rozwoju kompetencji z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Koordynator merytoryczny projektu badającego kluczowe kompetencje menedżerskie ponad stu menedżerów najwyższego szczebla w Polsce. Współautor książek "Pełna partycypacja w zarządzaniu", „Kompetencyjne testy sytuacyjne" oraz wielu narzędzi diagnostycznych, badających kulturę organizacji. Pracując jako konsultant dla Great Place to Work Institute Europe w Kopenhadze brał udział w przygotowaniu listy 100 najlepszych pracodawców w Europie oraz Ameryce Południowej. Członek North American Gaming and Simulation Association oraz International Sociological Association.

więcej o

Dr Konrad Turek

Dr Konrad Turek

Doktor socjologii, badacz i analityk rynku pracy. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UJ, w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Pod opieką prof. Jarosława Górniaka z wyróżnieniem obronił pracę doktorską poświęconą roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy. Jest członkiem zespołu Bilans Kapitału Ludzkiego, realizującego jedne z największych badań rynku prac w Polsce, w ramach którego koordynuje Badania Ludności. Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia gospodarki, w szczególności problematyka rynku pracy i jego przemiany, kwestie bezrobocia, proces starzenia się ludności, zarządzenie wiekiem, gospodarka oparta na wiedzy, kształcenie przez całe życie, metodologia badawcza, podejście pragmatyczne w socjologii oraz statystyczna analiza danych m.in. analizy danych panelowych. Ukończył m.in. ICPSR Program in Quantitative Methods of Social Research na Uniwersytecie Michigan oraz ECPR School in Methods and Techniques w Wiedniu. Specjalista w dziedzinie metodologii badawczej i statystyki. Autor lub współautor około czterdziestu tekstów, m.in. na temat rynku pracy, starzenia się ludności i sytuacji osób starszych, w tym artykułów w zagranicznych czasopismach z listy ministerialnej oraz rozdziałów w zagranicznych publikacjach monograficznych. Uczestniczył w kilku większych projektach badawczych, także międzynarodowych. Jest współautorem strategii rządowej na lata 2013-2020 „Solidarność Pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" (opiekun tematu dot. podnoszenia kompetencji i uczenia się przez całe życie). Był głównym asystentem w międzynarodowym projekcie „Aktywizacja potencjału osób starszych w starzejącej się Europie" (ASPA) w ramach 7 Programu Ramowego. Brał również udział w projekcie "The Policy Ideas and Practice of Ageing" (polityka ageingowej w kilku krajach europejskich), "Between Job and Care" (łączenie obowiązków opiekuńczych i pracy w starszym wieku) i "Pracuję – rozwijam kompetencje" (innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+). Aktualnie realizuje m.in. niemiecko-polski projekt „The making of the mature entrepreneur: life course perspective on entrepreneurship in older age in Germany and Poland” finansowany Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG). W 2017 r. otrzymał grant badawczo-rozwojowy w prestiżowym europejskim konkursie „Horizon 2020 – Maria Skłodowska-Curie Individual Fellowship”. Przez dwa lata będzie realizował swój projekt w Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) w Hadze pod opieką Prof. Kéne Henkensa. Projekt pt. „LEEP – Longitudinal employer–employee perspectives on the role of human capital investments for retirement transitions” jest poświęcony efektom inwestycji w kapitał ludzki osób starszych dla procesu przechodzenia na emeryturę. W oparciu o międzynarodowe panelowe badania ilościowe analizuje tę kwestię zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców. W trakcie studiów socjologicznych był aktywnie zaangażowany w działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, był m.in. koordynatorem Sekcji Badań Społecznych KNSS UJ. Laureat stypendium Doctus, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktorantów, a także nagrody za najlepszy esej podsumowujący 50 lat integracji europejskiej. Prowadził zajęcia w Instytucie Socjologii UJ i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

więcej o

Dr hab. Barbara Worek

Dr hab. Barbara Worek

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona partycypacji społecznej na poziomie lokalnym), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała także teologię na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym w Krakowie. W latach 1996-2001 pracowała w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM w Krakowie, gdzie kierowała projektami badawczymi i specjalizowała się w zakresie badań jakościowych (moderowanie grup fokusowych, analiza danych jakościowych). W latach 2003-2011 pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z metodologii badań społecznych. Od 1998 pracuje w Instytucie Socjologii UJ, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne związane z metodologią badań społecznych i marketingowych oraz analizą polityk publicznych. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Prowadziła szkolenia z zakresu ewaluacji i metodologii badań jakościowych. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z uczeniem się przez całe życie, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego.

więcej o

Mgr Krzysztof Kasparek

Mgr Krzysztof Kasparek

Absolwent socjologii UJ w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz psychologii (Instytut Psychologii UJ w ścieżce specjalizacyjnej Psychologia Sądowa). Od 2012 r. doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych IS UJ. Ukończył program studiów w zakresie pomiaru edukacyjnego na Wydziale Filozoficznym UJ oraz szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na University of Michigan. Od 2010 uczestniczy w inicjatwie Nauka Ludzka Rzecz. Od 2011 członek stowarzyszenia Collegium Invisibile.

więcej o

Elgars Felcis

Elgars Felcis

Jako pierwszy absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Łotewskiego uzyskał wyróżnienie na dyplomie licencjackim z socjologii. Tytuł magistra uzyskał w Wielkiej Brytanii na MA studies in Social Research, na Uniwersytecie w Warwick. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UJ, w ramach których bierze udział równocześnie w dwóch programach „Pomiar Edukacyjny" i "SET" (Społeczeństwo-Środowisko-Technologie). Przed rozpoczęciem studiów magisterskich Elgars pracował trzy lata w firmie badawczej na Łotwie uczestnicząc na wszystkich etapach procesu badawczego w zleceniach dla sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Po uzyskaniu dyplomu MA, podjął pracę w Birmingham w firmie konsultingowej Databuild na stanowisku głównego analityka, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie jakością danych, zarządzanie procesem zbierania danych w badaniach ilościowych i jakościowych, analizę i raportowanie. Jednocześnie był często odpowiedzialny za kontakt z klientem w projektach dotyczących Businesslink.gov.uk, HMRC, the Energy Saving Trust, WRAP i Department for Transport (DfT). Jego zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół problematyki globalnych zagrożeń dla środowiska i gospodarki oraz strategii radzenia sobie z ich efektami na różnych poziomach społeczeństwa. Elgars jest dumnym tatą dwuletniej Emilii i zapalonym graczem w koszykówkę, a przez ostatnie dwa lata w czasie wolnym od pracy, studiów i badań uczestniczy w rozgrywkach KNBA – Krakowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego.

więcej o

Dr Maciej Koniewski

Absolwent socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył programu studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na Uniwersytecie Michigan oraz szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowaną przez Progetto Valutazione. Od 2011 roku doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Interesuje się metodologią badań nauk społecznych, technikami statystycznej analizy danych oraz socjologii edukacji i pomiaru edukacyjnego.

więcej o

Weronika Felcis

Weronika Felcis

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła program studiów magisterskich na Warwick University w Anglii. W roku 2009 odbyła staż w Krajowej Jednostce Ewaluacji, co zaowocowało późniejszą współpracą w wielu projektach badawczych i publikacyjnych. W ramach programu ERASMUS przebywała w Wielkiej Brytanii, a w ramach praktyk realizowanych w tym samym programie ewaluowała zarządzanie strategiczne krajem na Łotwie razem z Bałtyckim Instytutem Nauk Społecznych. Jest stypendystą programu „Society-Environment-Technology", a od roku 2013 także Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w programie „PhDo" realizowanym w fundacji STOCZNIA. Ukończyła dwie szkoły metodologiczne dotyczące zastosowania metod kontrfaktycznych w analizie polityk publicznych w Turynie (2013) i Trydencie (2014).

więcej o

Jan Strycharz

Jan Strycharz

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Europejskiej, oraz kierunku Public Policy w Hertie School of Governance w Berlinie. Również absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizuje doktorat z zakresu ekonomii instytucjonalnej pod opieką merytoryczną prof. Jerzego Hausnera. Koordynował wiele projektów badawczych i wdrożeniowych – ostatnio projekt pt. „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna" zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. W latach 2008-2012 pracował na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Laureat wielu stypendiów naukowych – w ramach jednego z nich zrealizował projekt badawczy dot. systemowych innowacji w szkolnictwie amerykańskim na Uniwersytecie Georgetown w USA. Wieloletni współpracownik międzynarodowej organizacji edukacyjnej The Phoenix Institute, dla której realizował programy rozwoju wiedzy i kompetencji na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Wcześniej analityk w lokalnym think-tanku Centrum Analiz Regionalnych", gdzie odpowiadał za analizy lokalnych polityk rozwoju. Rozwijał i realizował wiele programów szkoleniowych zarówno, jako pomysłodawca, koordynator, jak i trener. W tej ostatniej roli zrealizował ponad 1000 godzin szkoleniowych z zakresu podejmowania decyzji, projektowania strategii, projektowania modeli biznesowych, rozwoju kreatywności, oraz komercjalizacji badań. Pozostaje aktywny, jako niezależny szkoleniowiec. Aktualnie jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, która stawia sobie za cel podnoszenie poziomów kapitału intelektualnego, kreatywnego i społecznego na poziomie lokalnym. Jest również współautorem programu i kierownikiem studiów podyplomowych dla menedżerów kultury „Akademia Liderów Kultury" realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przy współpracy Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocław.

więcej o

Dariusz Szklarczyk

Dariusz Szklarczyk

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (spec. socjologia gospodarki i badania rynku). Doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Członek zespołu Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Konsultant ds. badań i analiz informacji w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Brał udział w licznych projektach badawczych realizowanych przez jednostki naukowe, agencje badawcze, organizacje pozarządowe oraz na zlecenie administracji publicznej. W charakterze badacza, analityka i konsultanta pracował m.in. dla BBS Obserwator, Klubu Jagiellońskiego, WSE, PARP i Banku Światowego. Prowadził zajęcia i szkolenia, głównie z zakresu statystycznej analizy danych, na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na UJ i w WSE. W pracy naukowej skupia się na badaniu zbiorowych aktorów życia społeczno-gospodarczego, w szczególności zaś na konstrukcji i funkcjonowaniu systemów reprezentacji interesów. Współautor „Diagnozy stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w Polsce", autor artykułów poświęconych reprezentacji interesów i dialogowi społecznemu w Polsce. Interesuje się również problematyką rynku pracy i rozwoju lokalnego, biorąc udział w projektach poświęconych tej tematyce, m.in. w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Prywatnie miłośnik sportów drużynowych, muzyki gitarowej i wycieczek górskich w towarzystwie żony, córek i psa.

więcej o

Anna Szczucka

Anna Szczucka

Absolwentka Instytutu Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych i analizy danych. Od 2007 roku związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i wdrożeniowych. W tym okresie wielokrotnie realizowała projekty zlecane przez ministerstwa i agencje rządowe m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, oraz Wojewódzki Urzęd Pracy w Krakowie. Obecnie zaangażowana w dwa wieloletnie programy realizowane w ramach działań POKL: „Bilans Kapitału Ludzkiego" - unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy, w którym zajmuje się analizami inwestycji pracodawców w kadry oraz „SPIN – model transferu innowacji" – projekt innowacyjny, wdrażany w województwie małopolskim, w którym zajmuje się opracowaniem modelu transferu innowacji oraz jego wdrożeniem w ramach technologii inteligentnych systemów informatycznych.

więcej o

Diana Turek

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończyła specjalizację: badania społeczne i analiza danych. W trakcie studiów socjologicznych aktywnie zaangażowana w działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ. Sprawowała funkcję koordynatorki Sekcji Badań Społecznych KNSS UJ oraz aktywnie uczestniczyła w kilkunastu projektach badawczych realizowanych w ramach SBS. Ukończyła program studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na Uniwersytecie Michigan oraz szkołę letnią poświęconą współdziałaniu pracy, zdrowia i sukcesu w organizacji na Uniwersytecie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Po ukończeniu studiów magisterskich pracowała w firmach konsultingowych oraz współpracowała z organizacjami pozarządowymi w charakterze analityka, badacza i konsultanta. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych: Wprowadzenie do statystycznej analizy danych oraz Wykorzystanie programów MS Excel i IBM SPSS Statistics w badaniach społecznych.

więcej o

Dominika Winogrodzka

Dominika Winogrodzka

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instyt. Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (spec. Badania rynku i analiza polityk publicznych). W 2015 r. obroniła pracę magisterską pt. „Praktyki studenckie wysokiej jakości – czy to możliwie? Przykład praktyk studenckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ." W podejmowanych przez siebie inicjatywach stara się łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, które zdobyła w trakcie studiów socjologicznych uczestnicząc w licznych projektach oraz obozach badawczych.

więcej o

Jakub Wróblewski

Jakub Wróblewski

Socjolog, ewaluator, badacz społeczny i analityk, absolwent socjologii (specjalizacja: badania społeczne i analiza danych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także I edycję Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi od 2010 roku. Należy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, a także jest członkiem Zarządu i prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 2012 roku prowadzi firmę badawczą ProVision Solutions realizującą usługi badawcze i analityczne głównie dla instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Obecnie jest także kierownikiem badania współpracując z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Do tej pory prowadził badania i współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Główny Inspektorat Sanitarny, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami administracji samorządowej. Jest autorem opracowań, diagnoz i raportów z obszaru badań społecznych, w tym m. in.: „Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016 r.), „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” opracowanego dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych (2017 r.), czy „Motywacje i przekonania w stosunku do substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”” (2017 r.). Posiada doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu badań ewaluacyjnych, w tym m. in. badania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzonego w ramach analizy przebiegu i efektów Projektu Korba (2015 r.), czy realizowanego przez Fundację Rozwoju Społecznego DEMOS programu „Zgrana Piątka – program antyprzemocowy dla szkół” (2015 r.). Współpracował także z jednostkami samorządu terytorialnego opracowując dokumenty wpierające ich działanie takie jak m.in.: „Diagnoza problemów społecznych w Mieście i Gminie Sztum w latach 2015-2016” (2016 r.), „Analiza potrzeb organizacji pozarządowych w gminach Bukowina Tatrzańska, Gorlice, Krynica – Zdrój i Miechów” (2015 r.), czy „Diagnoza sytuacji społecznej obszaru Pogoni w mieście Sosnowiec” (2014 r.).

więcej o