Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (spec. socjologia gospodarki i badania rynku). Doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Członek zespołu Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Konsultant ds. badań i analiz informacji w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Brał udział w licznych projektach badawczych realizowanych przez jednostki naukowe, agencje badawcze, organizacje pozarządowe oraz na zlecenie administracji publicznej. W charakterze badacza, analityka i konsultanta pracował m.in. dla BBS Obserwator, Klubu Jagiellońskiego, WSE,  PARP i Banku Światowego. Prowadził zajęcia i szkolenia, głównie z zakresu statystycznej analizy danych, na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na UJ i w WSE.

W pracy naukowej skupia się na badaniu zbiorowych aktorów życia społeczno-gospodarczego, w szczególności zaś na konstrukcji i funkcjonowaniu systemów reprezentacji interesów. Współautor „Diagnozy stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w Polsce", autor artykułów poświęconych reprezentacji interesów i dialogowi społecznemu w Polsce.

Interesuje się również problematyką rynku pracy i rozwoju lokalnego, biorąc udział w projektach poświęconych tej tematyce, m.in. w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Prywatnie miłośnik sportów drużynowych, muzyki gitarowej i wycieczek górskich w towarzystwie żony, córek i psa.

Wybrane publikacje

(2012), „Reprezentacja interesów na polskim rynku pracy" w: Studia Socjologiczne 4/2012 (207), IFiS PAN/SWPS, Warszawa.

(2012, współaut. M. Jelonek, A. Balcerzak-Raczyńska), „Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego", PARP, Warszawa.

(2012, współaut. M. Jelonek), "Upper secondary and higher schools at the time of the demografic low" w: J. Górniak (red.), "Competencies as the key to the development of Poland", PARP, Warszawa.

(2012, współaut. M. Jelonek), „Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych", PARP, Warszawa.

(2011, współaut. B. Worek, K. Stec, K. Keler), „Kto nas kształci po zakończeniu szkoły? Raport z badań firm i instytucji szkoleniowych wzbogacony wynikami badań ludności oraz badań pracodawców realizowanych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce w 2010", PARP, Warszawa.

(2011, współaut. Sz. Czarnik, A. Strzebońska, K. Keler), „Polki i Polacy na rynku pracy. Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce w 2010 r.", PARP, Warszawa.

(2011, współaut. A. Otręba-Szklarczyk), „Między światami: współpraca nauk społecznych z gospodarką w Polsce" w: S. Rudnicki (red.), „Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki", Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, ss.11-89

(2010, współaut. T. Geodecki, S. Krupnik, A. Otręba, A. Szczucka), „Bariery w realizacji inwestycji MŚP w obszarze B+R" w: „Małopolskie Studia Regionalne", Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, ss. 53-117.

(2010, współaut. A. Otręba, S. Krupnik), Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce w: Zarządzanie Publiczne 3(9)/2009, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 33-52.

(2009, współaut. A. Anacik, A. Otręba, J. Skrzyńska, H. Uhl, S. Krupnik), Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej. Raport z badań. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

(2009, współaut. A. Anacik, A. Otręba, J. Skrzyńska, H. Uhl, S. Krupnik), Dialog społeczny w Polsce – przegląd literatury w: Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej. Studia Humanistyczne, tom 7, Wydawnictwo AGH, ss. 43-58.

 

Wybrane projekty

  • „SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce". Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – lider, Collegium Medicum UJ, Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie), ekspert ds. transferu wiedzy.

  • „Bilans Kapitału Ludzkiego" (partnerstwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ), analityk, współautor raportów.

  • „Absolwent – wiedza i profesjonalizm". Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, ekspert ds. badań rynku pracy

  • „B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki", Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, badacz, współautor raportu i studiów przypadku.

  • „Qualitative Assessment of Gender Differences in Making Economic Choices in Poland", World Bank, short term consultant.

  • Badanie ewaluacyjne pn. „Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.2B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R", członek zespołu badawczego CEAPP UJ.

  • „Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej – badania ilościowe" w ramach Priorytetu V, Działania 5.5, Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, współautor konceptualizacji badań, narzędzi badawczych, analizy danych oraz raportu;

  • „Między uczelnią a przemysłem – szanse, bariery, rozwiązania", Instytut Socjologii UJ/ CITTRU UJ, badacz.