PhD Magdalena Jelonek

Magdalena Jelonek, sociologist, assistant pofessor at the Faculty of Economics and International Relations Cracow University of Economics.

Her current research interests focuses on evaluation of public policies, HE sector analysis, intellectual capital and particularly methodology of the social sciences (eg. survey research, performance indicators, quasi experimental design).

Over the past four years she participated in 8 research projects financed from the public funds (as a team member or project lader). One of these projects is the Study of Human Capital in Poland - series of five longitudinal nation-wide surveys. She was responsible (inter alia) for the reconstruction of the goals and objectives of the Performance Budget for Poland.

Selected publications (2011 – 2013):

Jelonek M., Wyciślak S., Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy (w:) Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-88700-70-5, współautorstwo

Jelonek M., Szklarczyk D., Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy (w:) Młodość czy doświadczenie. Kapitał Ludzki w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-7633-170-6, współautorstwo

Jelonek M., Głowacki J., Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej, (red.) Magdalena Jelonek, Jakub Głowacki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-768-127-9, współautorstwo

Jelonek M., Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna (w:) Wokół ekonomii społecznej, (red.) Frączek M., Mazur S., Hausner J., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2012, ISBN: 978-83-89410-22-1

Jelonek M., Szczucka A., Worek B., Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania (w:) Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2011, ISBN: 9788376330822, współautorstwo

Jelonek M., Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego, Zarządzanie Publiczne, (red.) J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, Scholar, Kraków, 1(19)201, ISSN: 1898-3529, 2012

Jelonek M., Karwińska A., Ocena i pomiar społecznych efektów pracy szkół wyższych – refleksje metodologiczne, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ, (red.) Aleksander Noworól, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 3 (19), ISSN: 1896-0200, 2012

Jelonek M., Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 894, ISSN: 1898-6447, 2012

Jelonek M., Gnela M., (w:) The Resource-integrating state: Development Potential vs.the Quality of Public Regulations, (red.) Mazur S., The Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-89410-07-8, współautorstwo

Jelonek M., Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów?, ROCZNIK LUBUSKI, (red.) Mirosław Chałubiński, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, Tom 37, ISSN: 0485-3083, 2011

Selected research projects:

2010 - (2015) "Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2012 - (2014) „Instrument Szybkiego Reagowania", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2011 - 2013 „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", partnerzy: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Związek Lustracyjny spółdzielni Pracy

2011 - „Public Polices And Social Enterprises – PASE", partnerzy: Region Marche, Andalusian Government, General Management of Social Economy and Entrepreneurship, City of Forest, Consiliul Judetean Arges, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Adult Education Centre of the City of Hannover, South Madrid Consortium, Regional Council Provence Alpes Côte d'Azur, Municipality of Rome, Councillorship for the Peripheral Areas (INTERREG IV C)

2011 - „Ocena i pomiar społecznych efektów pracy szkół wyższych – uniwersytet jako kluczowy aktor regionalny" (grant badawczy dla młodych naukowców UEK)

2013 - „Wybory edukacyjne młodych Polaków a ich sytuacja na rynku pracy" (grant badawczy dla młodych naukowców UEK)

2009 - „Społeczna produktywność szkół wyższych. Nowa koncepcja produktywności nauczania", MNiSW

2009 - „Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności regionu oraz wzmocnienie sektora badawczo-naukowego w województwie", Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2008 - „Ekspertyza na temat obecnego systemu finansów publicznych w zakresie możliwości prowadzenia audytu efektywnościowego oraz określenie propozycji mogących stać się podstawą zaprojektowania i wdrożenia systemu audytu efektywnościowego w polskiej administracji", Ministerstwo Finansów RP

2007 - 2008 – „Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji - rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego - model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń", Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

2004 - 2005 - „Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich", Ministerstwo Gospodarki i Pracy RP (projekt realizowany w ramach twinnigu polsko- fińskiego)

download Magdalena's CV