Przemysław Majkut

 

Graduate of the Institute of Sociology and the Institute of Psychology at the Jagiellonian University. Currently participant in doctoral studies in Institute of Sociology at the Jagiellonian University, where he completed programme of Educational Measurement. He work in District Examination Board in Cracow as specialist of educational data analysis. In years 2013-2015 he was also employed in Institute of Educational Research in Warsaw.  Member of the research team that introduced educational value-added in Poland (years 2007-2015). Directs the work of "Educational studies and measurement working group" in the Center for Evaluation and Analysis of Public Policies of the Jagiellonian University.

The main areas of scientific interest are social inequalities in education and educational measurement.

Selected publications:

Majkut, P., W jaki sposób uczniowie postrzegają pracę nauczycieli podczas lekcji? [w] Uczenie się i egzamin w oczach uczniów, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2007;

Majkut, P., Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej dla nauczyciela – możliwości i ograniczenia, [w] Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2008;

Kulon, F., Majkut, P., Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej, Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, nr 1 (109), Warszawa, 2010.

Majkut, P., Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców [w] Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2010;

Majkut, P., Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego, [w] Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2011.

Skórska, P., Koniewski, M., Majkut, P., Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty, [w] Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2012.

Skórska, P., Koniewski, M., Majkut, P., Wpływ wersji arkusza egzaminacyjnego na zróżnicowane funkcjonowanie zadań na przykładzie egzaminu gimnazjalnego, [w] Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2013.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P., Żółtak, T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

Selceted research projects:

2007 – 2013 „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej" w ramach działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych priorytetu Wysoka jakość edukacji programu operacyjnego Kapitał ludzki

2012 - 2013 „Badanie ewaluacyjne projektu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym", na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych UJ, finansowane ze środków UE.

2007 „Cele polityki rozwoju oświaty krakowskiej na lata 2007-2013" – na zlecenie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.