Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego

Badanie składa się z dwóch modułów:  

Modułu I (etap I), pn. Analiza zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni wyższych, określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy i pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni, (etap II) pn. Śródokresowa ocena Programów Rozwoju Kompetencji

Modułu II, pn. Cykliczna ocena wpływu wsparcia realizowanego przez NCBR w ramach programów wzmacniających kompetencje na sytuację zawodową absolwentów objętych wsparciem

W ramach badania formułowana będzie odpowiedź na dwa główne pytania badawcze:

1) Czy oferowane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji wsparcie przyczynia się do zmniejszania luk kompetencyjnych pomiędzy ofertą edukacyjną uczelni a potrzebami rynku pracy?

2) Jakiego rodzaju kompetencje i w jaki sposób powinny być wzmacniane w ramach kolejnych Programów, aby kompetencje absolwentów były lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców?

 

Używane metody:

Metody ilościowe (badania sondażowe) i jakościowe (IDI, FGI), analiza scenariuszowa, analiza kontrfaktyczna

Czas trwania projektu:

07.2018r. - 01.2019r.

Kierownik projektu:

Magdalena Jelonek

Osoba kontaktowa:

Magdalena Jelonek

m.jelonek[at]uj.edu.pl

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Źródło finansowania:

 

Badanie zlecone