Completed Projects

Project Contact person 
Próba określenia strategicznych zadań państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Anna Szczucka
Ekspertyza na temat systemu finansów publicznych Anna Szczucka
Szczegółowa analiza celów i logiki programowej, przegląd i weryfikacja luk w systemie sprawozdawczości PO KL oraz sprawozdawczości publicznej i innych zasobów istotnych. Katalog wskaźników oceny Programu Magdalena Jelonek
Obserwatorium regionalnych rynków pracy Seweryn Krupnik
Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Anna Strzebońska
Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy Anna Strzebońska 
Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji - rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego Seweryn Krupnik
Wczesna analiza danych jakościowych a oprogramowanie analityczne (AtlasTi, MAXqda, QDA Miner)  Joanna Cent
Pomiar edukacyjny Dorota Pawluś
Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce – III edycja badań Patrycja Antosz
Monitoring współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej – I edycja badania: 2012 r. Anna Szczucka
Monitoring małopolskich przedsiębiorstw społecznych realizowany w ramach projektu pn.: "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I" Anna Szczucka
Badanie satysfakcji mieszkańców województwa małopolskiego w kluczowych obszarach strategii pn. "Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 w opinii przedsiębiorców, mieszkańców, turystów i partnerów społeczno-gospodarczych" Seweryn Krupnik
Dobre praktyki - analiza wybranych projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Katarzyna Stec
Społeczna produktywność szkół wyższych. Nowa koncepcja produktywności nauczania.  Magdalena Jelonek
Opracowania koncepcji badawczej na potrzeby ewaluacji Działań 2.1, 2.2  Seweryn Krupnik
Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2 B MRPO "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" Dariusz Szklarczyk
Systemowe wykorzystanie dla celów diagnostycznych i ewaluacyjnych danych zbieranych w ramach SI POMOST w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie Katarzyna Stec
Badanie opinii mieszkańców Strefy Ograniczonego Użytkowania na temat MPL Kraków-Balice Hanna Uhl
Diagnoza stanu edukacji Miasta Krakowa  Przemysław Majkut
Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności - analiza w kontekście realizacji zasady good governance w wybranych programach operacyjnych. Weronika Felcis
Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013 Paulina Skórska
Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia Dorota Pawluś
Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie Piotr Prokopowicz
Ewaluacja Systemu Ewaluacji Oświaty Maciej Koniewski