Ewaluacja projektu „Rozwój metod tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI”

Badanie ma na celu sprawdzenie, czy tutoring prowadzony z uczniami w ramach AKADEMII PRZYSZŁOŚCI (AP) wpływa na zmianę poczucia własncej skuteczności uczniów nim objętych oraz w jakim stopniu zmiany w sposobie organizacji przygotowania wolontariuszy do pełnienia roli tutorów i ich wsparcia w pełnieniu tej roli mają wpływ na poczucie własnej skuteczności tutorów do pracy z uczniem.

Głównymi celami są:

  1. ocena efektów osiągniętych w wyniku interwencji w zakresie podniesienia jakości systemu szkoleniowo-warsztatowego (kryterium oceny są opinie tutorów),
  2. ocena wpływu interwencji na podnoszenie kwalifikacji tutorów (kryterium oceny jest zmiana w poziomie poczucia własnej skuteczności tutorów w pracy z uczniami, zaobserwowana w okresie od rozpoczęcia do zakończenia edycji AP w roku szkolnym 2017/18),
  3. ocena wpływu interwencji na podnoszenie poczucia własnej skuteczności w nauce i poczucia własnej wartości uczniów (kryterium oceny jest zmiana w poziomie poczucia własnej skuteczności w nauce i poczucia własnej wartości, zaobserwowana wśród uczniów objętych interwencją, w porównaniu do poziomu tych kompetencji wśród uczniów wskazanych do uczestnictwa w AP, ale ostatecznie nieuczestniczących w AP w analogicznym okresie).

Używane metody:

Badania pierwotne, metody ilościowe i jakościowe, analiza kontrfaktyczna

Czas trwania projektu:

12.2016r. - 10.2018r.

 
Kierownik projektu:

Przemysław Majkut

Osoba kontaktowa:

Przemysław Majkut

przemyslaw.majkut[at]gmail.com

Zamawiający:

Stowarzyszenie WIOSNA

Źródło finansowania:
 
Badanie zlecone