CEAPP jest jednostką badawczą funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizujemy się w planowaniu i realizacji ambitnych projektów badawczych obejmujących zagadnienia społeczne i gospodarcze. Szczególny nacisk kładziemy na dostarczanie prak- tycznych wniosków, rozwiązań
i rekomendacji instytucjom odpowiedzialnym za projektowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Misją CEAPP jest:
1. Prowadzenie badań nad kluczowymi problemami współczesnego społeczeństwa.
2. Dostarczanie wsparcia i wiedzy eksperckiej w zakresie analiz, projektowania i realiza
cji polityk publicznych.
3. Upowszechnianie najwyższych standardów metodologii badań.

http://www.ceapp.uj.edu.pl/

Fundacja Idea Rozwoju jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wierzymy, że fundamentami rozwoju są aktywność i zaangażowanie obywateli oraz racjonalnie prowadzone polityki publiczne. Dlatego nasze działania ukierunkowane są na budowę społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie potencjału sektora pozarządowego oraz na poprawę jakości działań podejmowanych przez władze publiczne. Uważamy, że prorozwojowa aktywność obywateli oraz władz publicznych powinna być zorientowana na rezultaty (result oriented policy) i opierać się na racjonalnych przesłankach znajdujących uzasad- nienie w dostępnej wiedzy naukowej i eksperckiej (evidence based policy). Jesteśmy przekonani, że polityki publiczne mogą być realizowane skutecznie i efektywnie jedynie wówczas, gdy powstają w ramach dialogu obywatelskiego, którego głównym wątkiem są wspólne cele i spodziewane rezultaty oraz sposoby ich osiągnięcia. Nasza działal- ność ukierunkowana jest w szczególności na wypracowywanie
i wdrażanie sposobów wykorzystywania wiedzy naukowej i eksperckiej w politykach publicznych oraz na pro mocję ewaluacji jako jednego z podstawowych instrumentów zarządzania publicznego.

http://ideaorg.eu/

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne powstało w 2000 roku. Celem Towarzystwa jest budo- wanie kultury ewaluacyjnej w Polsce jako demokratycznego i społecznego procesu oraz integrowanie środowiska osób zainteresowanych i zaangażowanych w procesy ewaluacji w Polsce. Towarzystwo jest moderatorem wielu spotkań, seminariów czy szkoleń o tema- tyce ewaluacyjnej, patronuje konferencjom naukowym związanym
z obszarem jego działalności i organizuje Ogólnopolski Kongres Ewaluacji.

http://www.pte.org.pl