Program szkoły letniej w zakresie „Polityk publicznych opartych na dowodach"
 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.

 

KATALOG

11 września (poniedziałek) - sala 0006, od godz. 10.00 do 17.30
Analiza polityk publicznych oparta na dowodach

Pierwszy dzień obejmuje zajęcia wprowadzające, poświęcone koncepcji przyczynowości w politykach publicznych – jej znaczeniu, operacjonalizacji oraz metodom pomiaru. Tego dnia badania kontrfaktyczne umiejscowione zostaną również w szerszym kontekście ewaluacji opartej na teorii.

Główne punkty zajęć:
omówienie głównych zadań ewaluacji z perspektywy procesu usprawniania polityk publicznych,

analiza dotychczasowych praktyk stosowanych przy ocenie oddziaływania programów/projektów finansowanych ze środków publicznych – wskazanie na główne problemy i ograniczenia,

wprowadzenie kluczowych pojęć dla problematyki badań stosujących metody kontrfaktyczne. Omówienie zagadnienia selekcji i problemu obciążenia selekcyjnego (selection bias) w kontekście realizacji i oceny interwencji publicznych,

przedstawienie logiki i głównych założeń metod bazujących na kontrfaktycznej definicji przyczynowości,

wyzwania w stosowaniu podejścia kontrfaktycznego, patrząc przez pryzmat oczekiwań Komisji Europejskiej,

ewaluacja oparta na teorii, czyli badanie jako empiryczna weryfikacja teorii programu.

Ćwiczenia w grupach (wyniki omawiane każdorazowo na początku zajęć kolejnego dnia).

Prowadzący:

Stanisław Bienias, Dr Seweryn Krupnik, Prof. Jarosław Górniak

 

12 września (wtorek) - sala 0006, od godz. 9.00 do 16.30
Ewaluacja oparta na teorii programu – odtwarzanie i ewaluacja logiki interwencji

Drugi dzień zajęć poświęcony będzie w całości koncepcji i metodyce badań opartych na teorii (Theory-based Evaluation - TBE). Omówione zostaną szczegółowo m.in.:

konceptualizacja oddziaływania przyczynowego (warunkowanie; grafy acykliczne, ukierunkowane),

kontekst teoretyczny ewaluacji opartej na teorii,

proces odtwarzania logiki interwencji,

modele, mapy, matryce i inne narzędzia stosowane w tym podejściu,

proces projektowania i realizacji badań z wykorzystaniem TBE,

wybrane techniki jakościowe.

Warsztatowo zostaną przeprowadzone symulacje odtwarzania logiki interwencji przez samych uczestników.

Prowadzący:

Piotr StronkowskiDr Seweryn Krupnik

 

13 września (środa) - sala 0006, od godz. 9.00 do 16.30

Metody i techniki analizy danych w statystycznych badaniach przyczynowych opartych na podejściu kontrfaktycznym. Część 1

Trzeci i czwarty dzień szkoły koncentruje się na konkretnych metodach i technikach badawczych, służących do szacowania skutków interwencji publicznych. W ramach omawiania poszczególnych metod każdorazowo przedstawione zostaną:

główne założenia,

zalety, wady i ograniczenia stosowania,

sposoby doboru prób (zarówno grupy zasadniczej, jak również grupy porównawczej/kontrolnej),

zagadnienia związane z dostępem do danych niezbędnych do zastosowania każdego z prezentowanych podejść.

Główne punkty zajęć:

omówienie metody eksperymentalnej opartej na schemacie losowym (randomized controlled trial – RCT),

przedstawienie techniki różnicy w różnicach (Difference in Differences),

omówienie metod dopasowania prób wg cech, takich jak: Propensity Score Matching (PSM); Coarsened Exact Matching (CEM).

Prowadzący:

Rafał Trzciński, Paulina Skórska (Wspomagająco), Maciej Koniewski (Wspomagająco).

 

14 września (czwartek) - sala 0028, od godz. 9.00 do 16.30
Metody i techniki analizy danych w statystycznych badaniach przyczynowych opartych na podejściu kontrfaktycznym. Część 2

W czwartek kontynuowane będą zajęcia z dnia poprzedniego, przy czym główna uwaga poświęcona zostanie metodom i technikom, które bazują na nieco innych podejściach w identyfikacji stanów kontrfaktycznych.

Główne punkty zajęć:
metoda zmiennych instrumentalnych (Instrumental Variables - IV),

metoda nieciągłości w równaniu regresji/ progu interwencji lub odrzucenia (Regression Discontinuity Design - RDD). 

Prowadzący:

Maciej Koniewski, Paulina Skórska, Rafał Trzciński (Wspomagająco).

 

15 września (piątek), od godz. 9.00 do 16.30
Praktyka realizacji badań opartych na teorii oraz metod kontrfaktycznych. Część 1

Część 1A - sala 0013

Wstęp do modeli regresyjnych oraz używanych pakietów statystycznych:

omówienie zagadnień związanych z modelami regresji wielokrotnej, logistycznej, w tym zagadnienia związane z ich tworzeniem i oceną,

omówienie właściwości pakietów statystycznych (m.in. R, Stata, IBM SPSS Statistics), służących do statystycznej analizy danych w wykorzystaniem podejścia kontrfaktycznego.

 

Prowadzący:

Maciej Koniewski, Paulina Skórska

 

Zamawianie, nadzorowanie realizacji i odbiór badań kontrfaktycznych

 

 

 

 

 

Część 1B - sala 0009

Główne punkty zajęć:

Dotychczasowe doświadczenia sektora publicznego z kontrfaktycznymi ewaluacjami wpływu

Wyzwania i szanse dla ewaluacji kontr- faktycznych w perspektywie 2014-2020+

Ewaluacje kontrfaktyczne a zamówienia publiczne:

- planowanie i projektowanie ewaluacji (faza poprzedzająca zamówienia),

- przygotowywanie zakresów zamówień i metodologii („studium wykonalności" projektów ewaluacji kontrfaktycznych),

- dokumentacje i postępowania o udzielenie zamówień (najlepsze sprawdzone rozwiązania),

- współpraca z ekspertami („kamienie milowe", kontrola jakości, kluczowe decyzje zamawiającego w procesie analitycznym, ewentualne kwestie sporne),

- konsumowanie wyników (odbiór produktów, komunikacja z interesariuszami, wykorzystanie).

Prowadzący:

Jacek Pokorski, Rafał Trzciński (Wspomagająco).

 

16 września (sobota) - sala 0013, od godz. 9.00 do 16.30
Praktyka realizacji badań opartych na teorii oraz metod kontrfaktycznych. Część 2

Część 2A -sala 0013

Zastosowanie podejścia kontrfaktycznego w analizie danych.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem komputerów. W ramach zajęć zapre- zentowane zostaną pakiety do statystycznej analizy danych - R i Stata.

Główne punkty zajęć:

praktyczne zagadnienia dotyczące implementacji wskazanych metod kontrfaktycznych, z wykorzystaniem dostępnych pakie- tów statystycznych.

Prowadzący:

Rafał Trzciński, Maciej Koniewski (Wspomagająco), Paulina Skórska (Wspomagająco).

 

 

Część 2B - sala 0016

Warsztat jakościowy w badaniach opartych na teorii.
Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem komputerów.
W ramach zajęć zaprezentowane zostany pakiet do analizy danych jakościowych (MAXQDA).

Główne punkty zajęć:
omówienie zagadnienia jakościowej analizy danych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.

Prowadzący:

Dr Barbara Worek, Anna Szczucka