Przejdź do głównej treści

Program Szkoły Letniej PONAD

Dzień 1: Analiza polityk publicznych oparta na dowodach

Tematyka zajęć

Pierwszy dzień obejmuje zajęcia wprowadzające, poświęcone koncepcji przyczynowości w politykach publicznych – jej znaczeniu, operacjonalizacji oraz metodom pomiaru. Tego dnia badania kontrfaktyczne umiejscowione zostaną również w szerszym kontekście ewaluacji opartej na teorii. Główne punkty zajęć

 • omówienie głównych zadań ewaluacji z perspektywy procesu usprawniania polityk publicznych,
 • analiza dotychczasowych praktyk stosowanych przy ocenie oddziaływania programów/projektów finansowanych ze środków publicznych – wskazanie na główne problemy i ograniczenia,
 • wprowadzenie kluczowych pojęć dla problematyki badań stosujących metody kontrfaktyczne.
 • omówienie zagadnienia selekcji i problemu obciążenia selekcyjnego (selection bias) w kontekście realizacji i oceny interwencji publicznych,
 • przedstawienie logiki i głównych założeń metod bazujących na kontrfaktycznej definicji przyczynowości,
 • wyzwania w stosowaniu podejścia kontrfaktycznego, patrząc przez pryzmat oczekiwań Komisji Europejskiej.

Prowadzący zajęcia

 • Prof. dr hab. Jarosław Górniak
 • Dr Seweryn Krupnik
 • Stanisław Bienias

Dzień 2: Ewaluacja oparta na teorii programu – odtwarzanie i ewaluacja logiki interwencji

Tematyka zajęć

Drugi dzień zajęć poświęcony będzie w całości koncepcji i metodyce badań opartych na teorii (Theory-based Evaluation - TBE). Omówione zostaną szczegółowo m.in.:

 • kontekst teoretyczny ewaluacji opartej na teorii,
 • proces odtwarzania logiki interwencji,
 • modele, mapy, matryce i inne narzędzia stosowane w tym podejściu,
 • proces projektowania i realizacji badań z wykorzystaniem TBE.

Warsztatowo zostaną przeprowadzone symulacje odtwarzania logiki interwencji przez samych uczestników.

Prowadzący zajęcia

 • Dr Seweryn Krupnik
 • Piotr Stronkowski

Dzień 3: Metody i techniki analizy danych w statystycznych badaniach przyczynowych opartych na podejściu kontrfaktycznym (część 1)

Tematyka zajęć

Trzeci i czwarty dzień szkoły koncentruje się na konkretnych metodach i technikach badawczych, służących do szacowania skutków interwencji publicznych. W ramach omawiania poszczególnych metod każdorazowo przedstawione zostaną:

 • główne założenia, zalety,
 • wady i ograniczenia stosowania,
 • sposoby doboru prób (zarówno grupy zasadniczej, jak również grupy porównawczej/kontrolnej),
 • zagadnienia związane z dostępem do danych niezbędnych do zastosowania każdego z prezentowanych podejść.

Główne punkty zajęć:

 • omówienie metody eksperymentalnej opartej na schemacie losowym (randomized controlled trial – RCT),
 • przedstawienie techniki różnicy w różnicach (Difference in Differences),
 • omówienie metod dopasowania prób wg cech, takich jak: Propensity Score Matching (PSM); Coarsened Exact Matching (CEM).
 • ćwiczenia.

Prowadzący zajęcia

 • Rafał Trzciński
 • Paulina Skórska
 • Maciej Koniewski

Dzień 4: Metody i techniki analizy danych w statystycznych badaniach przyczynowych opartych na podejściu kontrfaktycznym (część 2)

Tematyka zajęć

W czwartek kontynuowane będą zajęcia z dnia poprzedniego, przy czym główna uwaga poświęcona zostanie metodom i technikom, które bazują na nieco innych podejściach w identyfikacji stanów kontrfaktycznych.

Główne punkty zajęć:

 • metoda zmiennych instrumentalnych (Instrumental Variables - IV),
 • metoda nieciągłości w równaniu regresji/ progu interwencji lub odrzucenia (Regression Discontinuity Design - RDD),
 • ćwiczenia.

Prowadzący zajęcia

 • Rafał Trzciński
 • Paulina Skórska
 • Maciej Koniewski

Dzień 5: Praktyka realizacji badań opartych na teorii oraz metod kontrfaktycznych (część 1)

Tematyka zajęć

Zajęcia zostaną podzielone na część 1A i 1B

Część 1A obejmuje wprowadzenie do Stata, czyli programu polecanego do analiz kontrfaktycznych:

 • Planowanie, organizacja, dokumentacja analiz,
 • Zapoznanie ze Statą (interface, okna Staty, typy plików, edytor do-file, struktura do-file,
 • Przygotowywanie danych (nazwy, etykiety, formatowanie),
 • Podstawowe operacje na zmiennych/przekształcenia,
 • Podstawowe komendy ułatwiające ogląd danych (statystyki opisowe, wykresy),
 • Tworzenie wykresów i praca z wykresami,
 • Podstawowe makra i pętle.

Część 1B obejmuje przygotowanie danych do analizach kontrfaktycznych:

 • omówienie zagadnień związanych z modelami regresji wielokrotnej, logistycznej, w tym zagadnienia związane z ich tworzeniem i oceną,
 • wybór kowariantów.

Zajęcia z komputerami są przeznaczone dla osób, które chcą zrozumieć i poznać w praktyce poszczególne kroki składające się na analizę kontrfaktyczną

Prowadzący zajęcia

Część 1A

 • Maciej Koniewski
 • Paulina Skórska

Część 1B

 • Jacek Pokorski
 • Rafał Trzciński

Dzień 6: Praktyka realizacji badań opartych na teorii oraz metod kontrfaktycznych (część 2)

Tematyka zajęć

Zajęcia zostaną podzielone na część 2A i 2B

Część 2A obejmuje zastosowanie podejścia kontrfaktycznego w analizie danych. Ćwiczenia z wykorzystaniem Stata:

 • estymowanie i diagnostyka modeli;
 • weryfikacja założeń;
 • interpretacja wyników;
 • sposoby prezentacji (raportowanie),
 • ćwiczenia.

Część 2B to warsztat jakościowy w badaniach opartych na teorii. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem komputerów. W ramach zajęć zaprezentowane zostany pakiet do analizy danych jakościowych (MAXQDA). Główne punkty zajęć:

 • omówienie zagadnienia jakościowej analizy danych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania,
 • ćwiczenia.

Prowdzący zajęcia

Część 2A

 • Rafał Trzciński
 • Maciej Koniewski (wspomagająco)
 • Paulina Skórska (wspomagająco)

Część 2B

 • dr Barbara Worek
 • Anna Szczucka