Prowadzący zajęcia

 

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki, edukacji i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca i do 2015r. kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, a obecnie przewodniczący Rady Centrum. W ostatnich latach był kierownikiem naukowym kilku dużych programów badawczych, w tym wieloletniego, systemowego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Kierował opracowaniem dla potrzeb MNiSW projektu „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2015-2030" oraz „Diagnozy szkolnictwa wyższego" w ramach prac pod auspicjami KRASP nad Programem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020r. Polsce. Był ekspertem UNDP i Banku Światowego, jest autorem licznych opracowań i ekspertyz dla centralnej i regionalnej administracji publicznej dotyczących strategicznego zarządzania rozwojem, ewaluacji i analiz polityk publicznych oraz polityki rynku pracy i szkolnictwa wyższego. Służy swą opinią w ciałach doradczych. Obecnie jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej (któremu przewodniczy do końca bieżącej kadencji), Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP i Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. 


Stanisław Bienias

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów 
z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie War- szawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Kra- jowa Jednostka Oceny), gdzie odpowiedzialny był za realizację procesu ewaluacji na poziomie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Naro- dowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz negocjacje kształtu rozporządzeń UE 2014-2020 w obszarze ewaluacji i wskaźni- ków. Reprezentował Polskę w spotkaniach „Evaluation Network" w ra- mach DG Regio KE, współpracował z OECD, Bankiem Światowym i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w naszym kraju. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersyte- cie Warszawskim w ramach studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji, monitoringu i wskaźników. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non profit IDEA Rozwoju.

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi – kierował realizacją wielu badań ewaluacyjnych, w tym m.in.:
- zbadanie wybranych projektów zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej 
udzielanej za pośrednictwem MSZ w latach 2010-2012 na Ukrainie,
- ocena wsparcia udzielonego w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach komponentu regionalnego POKL dla województwa pomorskiego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej,
- zbadanie wybranych inicjatyw zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej udzielonej za pośrednictwem MSZ RP w latach 2011-2013 ,
- ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006,
- evidence Based Cohesion Policy and its role in achieving Europe 2020 objectives.


Rafał Trzciński

Ewaluator, analityk – absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ewaluacji programów publicznych, zdobywane podczas pracy w sektorze publicznym (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – lata 2005-2014; Instytut Badań Edukacyjnych – lata 2014-2015), w organizacjach pozarządowych (Fundacja IDEA Rozwoju – od 2014; Fundacja ISEE – od 2013), czy też współpracując z podmiotami prywatnymi (EGO S.C., KPMG i inne). Specjalizuje się w metodologii statystycznych badań przyczynowych opartych na podejściu kontrfaktycznym. Autor oraz współredaktor publikacji i artykułów w tym zakresie. Napisał m.in. monografię na temat techniki propensity score matching (2009). Koordynował, jak również osobiście w roli analityka przeprowadził kilkanaście badań ewaluacyjnych, w których zastosowane zostało podejście kontrfaktyczne. W latach 2013-2015 zaangażowany był w projekt, w którym metodyka statystycznych badań przyczynowych testowana i wykorzystywana została w badaniach prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (2013-2015).

Prowadził szkolenia i wykłady na temat metodologii badań ewaluacyjnych wykorzystujących podejście kontrfaktyczne m.in. na studiach podyplomowych na Uniwersyte- cie Warszawskim oraz w Akademii Leona Koźmińskiego.
Był jednym z wykładowców na Szkole Wiosennej poświęconej pomiarowi efektów polityk publicznych, zorganizowanej przez Komisję Europejską (Impact Evaluation Spring School – Węgry 2011). Oprócz tego prowadził liczne szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania metod kontrfaktycz- nych dla instytucji publicznych, w tym m.in.: Głównego Urzędu Statystycznego (2014- 2015); Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2015); Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (2015); Urzędu Marszałkowskiego Woje- wództwa Podkarpackiego (2014), czy też Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spój- ności (2012; 2015). 
Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

 

dr Seweryn Krupnik

Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw). Certyfikowany kierownik projektów i trener. Coach. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Zainteresowania naukowe związane z politykami publicznymi ukierunkowanymi na wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza wsparcie bezpośrednie, przedsiębiorstwa społeczne, transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw), wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu, analizą relacji przyczynowoskutkowych oraz wykorzystaniem teorii instytucjonalnych w rozumieniu rzeczywistości. Kierownik i ekspert w wielu projektach poświęconych ewaluacji wpływu wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw. W każdym z tych badań dąży do łączenia podejścia kontrfaktycznego z technikami jakościowymi, umożliwiającymi lepsze zrozumienie analizowanych efektów.

 

 

 

 

 

Dr barbara Worek

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona partycypacji społecznej na poziomie lokalnym), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała także teologię na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym w Krakowie.

W latach 1996-2001 pracowała w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM w Krakowie, gdzie kierowała projektami badawczymi i specjalizowała się w zakresie badań jakościowych (moderowanie grup fokusowych, analiza danych jakościowych). W latach 2003-2011 pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z metodologii badań społecznych. Od 1998 pracuje w Instytucie Socjologii UJ, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne związane z metodologią badań społecznych i marketingowych oraz analizą polityk publicznych.

Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Prowadziła szkolenia z zakresu ewaluacji i metodologii badań jakościowych. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z uczeniem się przez całe życie, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego.

 

Paulina Skórska

Absolwentka socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka
i absolwentka programu Educational measurement, ukończyła też we Włoszech szkoły letnią (Summer School on Counterfactual Impact Evaluation 2013) i zimową (Fundamentals and Methods for Impact Eva- luation of Public Policies 2014) z zakresu wykorzystania metod kontrfak- tycznych w badaniach ewaluacyjnych. Absolwentka ICPSR Summer Pro- gram in Quantitative Methods of Social Research 2014 - 2015 (University of Michigan, United States). 
Ekspert Fundacji IDEA Rozwoju ds. metodologii badań ewaluacyjnych i statystycznej analizy danych. Od 2013 roku pracuje jako statystyk w Zespole Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2011 r. współpracuje z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, jako koordynator i ekspert w projektach z obszaru polityk publicznych ukierunkowanych na rozwój regionalny, planowanie strategiczne oraz rozwój systemu oświaty. Konsultuje budowę systemu ewaluacji oświaty dla agencji rządowej Królestwa Arabii Saudyjskiej (Public Education Evaluation Commission). W obszarze badań ewaluacyj- nych i analizy danych pracowała m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Minister- stwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych.

Maciej Koniewski

Specjalista w zakresie metodologii badań i ilościowych metod analizy danych. Pracę zawodową rozpoczął w branży badań rynkowych, realizując ponad 50 projektów krajowych i międzynarodowych, m.in. dla centrali John Deere i Deutsche Telekom. Od 2011 rozpoczął współpracę z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod auspicjami którego realizował projekty ewaluacji polskiego Systemu Ewaluacji Oświaty, wsparcia budowy systemu ewaluacji szkolnictwa w Arabii Saudyjskiej oraz oceny efektywności wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) z wykorzystaniem podejścia ewaluacji kontrfaktycznych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był także członkiem zespołu przygotowującego ekspertyzy dla GUS z zakresu wykorzystania metod analizy stanów kontrfaktycznych do oceny efektywności POIG i Regionalnych Programów Operacyjnych. W latach 2013 2015 pracował w zespole Edukacyjnej Wartości Dodanej w Instytucje Badań Edukacyjnych, zajmując się analizą i raportowaniem wyników bieżących badań nad trafnością wskaźników EWD, szkoleniami oraz popularyzowaniem metody. Tematyką edukacyjną Maciej zajmuje się aktywnie także w pracy naukowej. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji z zakresu badań edukacyjnych
i pomiaru edukacyjnego. Maciej jest absolwentem filozofii i socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także dwuletni program studiów dla doktorantów Pomiar Edukacyjny na UJ, szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych na Uniwersytecie Michigan, szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowana przez Progetto Valutazione oraz szkołę zimową z zakresu metod ilościowych na Uniwersytecie w Bamberg.

 

Piotr Stronkowski

Jest niezależnym ewaluatorem, zajmującym się głównie tematyką rynku pracy, edukacji, integracji społecznej i trzeciego sektora. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie badawcze, zdobyte w Coffey International Development (Senior Manager Evaluation and Research) i PSDB (dyrektor ds. badań). Przez wiele lat pracował również
w administracji publicznej. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji. Jest również współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takich jak: Collegium Civitas, UNDP, OECD, Banku Światowego, KSAP, MPiPS, MRR, Fundacja Batorego itd.

 

 

 

Anna Szczucka

Badaczka i specjalistka z zakresu metodologii badań i analizy danych. Od 10 lat związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie pracuje jako analityk i ekspert w badaniach dotyczących rynku pracy, transferu technologii
i innowacyjności oraz oceny polityk i programów publicznych, w szczególności
w zakresie wpływu pro- cesów implementacji na efekty interwencji. Skończyła antropologię i socjologię ze specjalizacją w zakresie socjologii gospodarki i badań rynku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tematyką wykorzystania badań jakościowych zajmuje się także w pracy dydaktycznej, szkoląc z za- kresu projektowania i realizacji jakościowych projektów badawczych oraz analizy danych jakościowych
z wykorzystaniem oprogramowania 
wspomagającego (CAQDAS) np. MAXQDA, profesjonalnego narzędzia dedykowanego analizom jakościowym i mix methods. Koordynatorka i członek zespołu w wielu badaniach z zakresu oceny interwencji integrujących ilościowe i jakościowe techniki ba- dawcze np. ewaluacji programu SPIN-Model Transferu Innowacji w Małopolsce na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykorzystującej podejście ewaluacji opartej na użyteczności, analizie implementacji oraz analizie sieci transferu z wykorzystaniem oprogramowania do analiz sieciowych, ewaluacji systemu wyboru projektów PO IR realizowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ewaluacji programu SPIN-Tech i diagnozy stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2009-2015 ekspert
w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego – największym badaniu rynku pracy w Polsce realizowanym cyklicznie na terenie całego kraju. Współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi m.in.: Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
z samorządowymi jednostkami Województwa Małopolskiego, a także z biznesem w zakresie wdrażania zmian w organizacji
z wykorzystaniem badań i danych jakościowych (np. Capgemini, Luxoft).

 

Jacek Pokorski

Od 2004 r. związany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, główny specjalista komórki ewaluacyjnej PARP; członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w latach 2010-2014 wiceprezes, obecnie członek organu nadzoru PTE; absolwent Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Specjalizuje się w badaniach przedsiębiorstw i otoczenia biznesu oraz ewaluacjach programów wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; autor
i koordynator wielu projektów badawczych dot. krajowych i europejskich programów rozwoju (w tym PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, Phare SSG 2000-2003) m.in. projektu „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI" - ewaluacji on-going działań PO IG i PO IR realizowanych przez PARP, planu ewaluacji Programu pomocowego PARP w ramach PO IR; członek Grup Sterujących Ewaluacją (PO IR, PO IG, PO IŚ, SPO WKP, Phare&Transition Facility). Autor publikacji poświęconych wynikom ewaluacji i prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach o tej tematyce; od kilku lat wykłada na studiach podyplo- mowych, doradza organizacjom
i prowadzi szkolenia z ewaluacji m.in. „Kuźnia ewaluacji" dla przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Weronika Felcis

Absolwentka socjologii UJ specjalizacja Analizy badań rynkowych, stypendystka
i absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Society-Environment-Technology" na UJ. Zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi, analizami polityk publicznych oraz ekspertyzami dla sektora publicznego od 2006 roku. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Pracowni Innowacji Społecznych „STOCZNIA". ukończyła też we Włoszech szkoły letnią (Summer School on Counterfactual Im- pact Evaluation 2013) i zimową (Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies 2014) z zakresu wykorzystania metod kon- trfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych.

Od 2008 roku współpracuje z Krajową Jednostką Ewaluacji w projek- tach badawczych, publikacjach dotyczących ewaluacji czy organizacji Konferencji Ewaluacyjnej (2015). Prowadziła warsztaty dla administracji publicznej (w tym z Jimem Rugh na XI Konferencji Ewaluacyjnej), autor publikacji naukowych z zakresu ewaluacji, dyrektor programowy I Ogólnopolskiego Kongresu Ewaluacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego od 2012 roku, była jego prezesem w latach 2014-2016. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, gdzie wraz z członkami Zarządu tworzyła i przeprowadzała pilotaż Modelu Wzajemnej Recenzji Kompetencji Ewaluatorów (Voluntary Evaluator Peer Review). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół konsolidacji środowiska i podnoszenia standardów profesji ewaluatora. Jest członkiem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, współpracuje z Ideą Rozwoju i WiseEuropa.