Przejdź do głównej treści

Prowadzący zajęcia w Szkole Letniej PONAD

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki, edukacji i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca i do 2015r. kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, a obecnie przewodniczący Rady Centrum. W ostatnich latach był kierownikiem naukowym kilku dużych programów badawczych, w tym, od 2010 r. wieloletniego, systemowego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Był ekspertem UNDP i Banku Światowego, jest autorem licznych opracowań i ekspertyz dla centralnej i regionalnej administracji publicznej dotyczących strategicznego zarządzania rozwojem, ewaluacji i analiz polityk publicznych oraz polityki rynku pracy i szkolnictwa wyższego. W ostatnich latach był zaangażowany w przygotowanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i rozwiązań nowej ustawy regulującej ten obszar. Kierował opracowaniem dla potrzeb MNiSW projektu „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2015-2030" oraz „Diagnozy szkolnictwa wyższego" w ramach prac pod auspicjami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich nad Programem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020r. Polsce. Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej (2014-2016) oraz przewodniczącym Rady Narodowego Kongresu Nauki (2016-2018).

Stanisław Bienias

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Oceny), gdzie odpowiedzialny był za realizację procesu ewaluacji funduszy strukturalnych oraz negocjacje kształtu rozporządzeń UE 2014-2020 w obszarze ewaluacji i wskaźników. Reprezentował Polskę w spotkaniach „Evaluation Network” w ramach DG Regio KE, współpracował z OECD, Bankiem Światowym i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w naszym kraju. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit IDEA Rozwoju oraz pełni funkcję prezesa zarządu spółki IDEA Instytut Sp z o.o., gdzie kieruje badaniami realizowanymi na zlecenie krajowych i zagranicznych instytucji publicznych.

Rafał Trzciński

Ewaluator, analityk – absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ewaluacji programów publicznych, zdobywane podczas pracy w sektorze publicznym (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – lata 2005-2014; Instytut Badań Edukacyjnych – lata 2014-2015), w organizacjach pozarządowych (Fundacja IDEA Rozwoju – od 2014; Fundacja ISEE – od 2013), czy też współpracując z podmiotami prywatnymi (EGO S.C., KPMG i inne).
Specjalizuje się w metodologii statystycznych badań przyczynowych opartych na podejściu kontrfaktycznym. Autor oraz współredaktor publikacji i artykułów w tym zakresie. Napisał m.in. monografię na temat techniki propensity score matching (2009). Koordynował, jak również osobiście w roli analityka przeprowadził kilkanaście badań ewaluacyjnych, w których zastosowane zostało podejście kontrfaktyczne. W latach 2013-2015 zaangażowany był w projekt, w którym metodyka statystycznych badań przyczynowych testowana i wykorzystywana została w badaniach prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (2013-2015). Prowadził szkolenia i wykłady na temat metodologii badań ewaluacyjnych wykorzystujących podejście kontrfaktyczne m.in. na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Akademii Leona Koźmińskiego.
Był jednym z wykładowców Szkoły Wiosennej poświęconej pomiarowi efektów polityk publicznych, zorganizowanej przez Komisję Europejską (Impact Evaluation Spring School – Węgry 2011). Prowadził liczne szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania metod kontrfaktycznych dla instytucji publicznych, w tym m.in.: Głównego Urzędu Statystycznego (2014- 2015); Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2015); Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (2015); Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (2014), oraz Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności (2012; 2015). Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Dr Seweryn Krupnik

Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw). Certyfikowany kierownik projektów i trener. Coach. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Zainteresowania naukowe związane z politykami publicznymi ukierunkowanymi na wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza wsparcie bezpośrednie, przedsiębiorstwa społeczne, transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw), wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu, analizą relacji przyczynowoskutkowych oraz wykorzystaniem teorii instytucjonalnych w rozumieniu rzeczywistości.
Kierownik i ekspert w wielu projektach poświęconych ewaluacji wpływu wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw. W każdym z tych badań dąży do łączenia podejścia kontrfaktycznego z technikami jakościowymi, umożliwiającymi lepsze zrozumienie analizowanych efektów.

Dr Barbara Worek

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona partycypacji społecznej na poziomie lokalnym), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała także teologię na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym w Krakowie. W latach 1996-2001 pracowała w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM w Krakowie, gdzie kierowała projektami badawczymi i specjalizowała się w zakresie badań jakościowych (moderowanie grup fokusowych, analiza danych jakościowych).
W latach 2003-2011 pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z metodologii badań społecznych. Od 1998 pracuje w Instytucie Socjologii UJ, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne związane z metodologią badań społecznych i marketingowych oraz analizą polityk publicznych. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej, rynku pracy i uczenia się przez całe życie.
Prowadziła szkolenia z zakresu ewaluacji i metodologii badań jakościowych. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z uczeniem się przez całe życie, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego.

Paulina Skórska

Absolwentka socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka i absolwentka programu Educational Measurement, ukończyła też we Włoszech Szkołę Letnią (Summer School on Counterfactual Impact Evaluation 2013) i zimową (Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies 2014) z zakresu wykorzystania metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych. Absolwentka ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research 2014 - 2015 (University of Michigan, United States). Ekspert Fundacji IDEA Rozwoju ds. metodologii badań ewaluacyjnych i statystycznej analizy danych.
Od 2013 roku pracuje jako statystyk w Zespole Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2011 r. współpracuje z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, jako koordynator i ekspert w projektach z obszaru polityk publicznych ukierunkowanych na rozwój regionalny, planowanie strategiczne oraz rozwój systemu oświaty. Konsultuje budowę systemu ewaluacji oświaty dla agencji rządowej Królestwa Arabii Saudyjskiej (Public Education Evaluation Commission).
W obszarze badań ewaluacyjnych i analizy danych pracowała m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych.

dr Maciej Koniewski

Specjalista w zakresie metodologii badań i ilościowych metod analizy danych. Pracę zawodową rozpoczął w branży badań rynkowych, realizując ponad 50 projektów krajowych i międzynarodowych, m.in. dla centrali John Deere i Deutsche Telekom. Od 2011 rozpoczął współpracę z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod auspicjami którego realizował projekty ewaluacji polskiego Systemu Ewaluacji Oświaty, wsparcia budowy systemu ewaluacji szkolnictwa w Arabii Saudyjskiej oraz oceny efektywności wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) z wykorzystaniem podejścia ewaluacji kontrfaktycznych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był także członkiem zespołu przygotowującego ekspertyzy dla GUS z zakresu wykorzystania metod analizy stanów kontrfaktycznych do oceny efektywności POIG i Regionalnych Programów Operacyjnych. W latach 2013 2015 pracował w zespole Edukacyjnej Wartości Dodanej w Instytucje Badań Edukacyjnych, zajmując się analizą i raportowaniem wyników bieżących badań nad trafnością wskaźników EWD, szkoleniami oraz popularyzowaniem metody.
Tematyką edukacyjną Maciej zajmuje się aktywnie także w pracy naukowej. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji z zakresu badań edukacyjnych i pomiaru edukacyjnego. Maciej jest absolwentem filozofii i socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także dwuletni program studiów dla doktorantów Pomiar Edukacyjny na UJ, szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych na Uniwersytecie Michigan, szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowana przez Progetto Valutazione oraz szkołę zimową z zakresu metod ilościowych na Uniwersytecie w Bamberg.

Piotr Stronkowski

Jest niezależnym ewaluatorem, zajmującym się głównie tematyką rynku pracy, edukacji, integracji społecznej i trzeciego sektora. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie badawcze, zdobyte w Coffey International Development (Senior Manager Evaluation and Research) i PSDB (dyrektor ds. badań). Przez wiele lat pracował również w administracji publicznej. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji. Jest również współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takich jak: Collegium Civitas, UNDP, OECD, Banku Światowego, KSAP, MPiPS, MRR, Fundacja Batorego itd.

Anna Szczucka

Badaczka i specjalistka z zakresu metodologii badań i analizy danych. Od 10 lat związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie pracuje jako analityk i ekspert w badaniach dotyczących rynku pracy, transferu technologii i innowacyjności oraz oceny polityk i programów publicznych, w szczególności w zakresie wpływu pro- cesów implementacji na efekty interwencji.
Ukończyła antropologię i socjologię ze specjalizacją w zakresie socjologii gospodarki i badań rynku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tematyką wykorzystania badań jakościowych zajmuje się także w pracy dydaktycznej, szkoląc z zakresu projektowania i realizacji jakościowych projektów badawczych oraz analizy danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego (CAQDAS) np. MAXQDA, profesjonalnego narzędzia dedykowanego analizom jakościowym i mix methods.
Koordynatorka i członek zespołu w wielu badaniach z zakresu oceny interwencji integrujących ilościowe i jakościowe techniki badawcze np. ewaluacji programu SPIN-Model Transferu Innowacji w Małopolsce na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykorzystującej podejście ewaluacji opartej na użyteczności, analizie implementacji oraz analizie sieci transferu z wykorzystaniem oprogramowania do analiz sieciowych, ewaluacji systemu wyboru projektów PO IR realizowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ewaluacji programu SPIN-Tech i diagnozy stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W latach 2009-2015 ekspert w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego – największym badaniu rynku pracy w Polsce realizowanym cyklicznie na terenie całego kraju.
Współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi m.in.: Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z samorządowymi jednostkami Województwa Małopolskiego, a także z biznesem w zakresie wdrażania zmian w organizacji z wykorzystaniem badań i danych jakościowych (np. Capgemini, Luxoft).

Jacek Pokorski

Od 2004 r. związany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, główny specjalista komórki ewaluacyjnej PARP, od 2016 r. kierownik sekcji monitoringu i ewaluacji projektów innowacyjnych w Departamencie Analiz i Strategii; członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w latach 2010-2014 wiceprezes, obecnie członek organu nadzoru PTE; absolwent Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Specjalizuje się w badaniach przedsiębiorstw i otoczenia biznesu oraz ewaluacjach programów wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; autor i koordynator wielu projektów badawczych dot. krajowych i europejskich programów rozwoju (w tym PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, Phare SSG 2000-2003) m.in. projektu „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” - ewaluacji on-going działań POIG, POIR i POPW realizowanych przez PARP, planu ewaluacji Programu pomocowego PARP w ramach POIR, planu ewaluacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji; członek Grup Sterujących Ewaluacją (POIR, POPW, POIG, POIŚ, SPOWKP, Phare&Transition Facility).
Autor publikacji poświęconych wynikom ewaluacji i prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach o tej tematyce; od kilku lat wykłada na studiach podyplomowych, doradza organizacjom i prowadzi szkolenia z ewaluacji m.in. „Kuźnia ewaluacji” dla przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Weronika Felcis

Sekretarz Globalnej Organizacji na rzecz Współpracy w Ewaluacji (International Organization for Coperation in Evaluation) i Evalpartners oraz członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Prezeska Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego w latach 2014-2016. Współpracuje z wieloma najważniejszymi polskimi firmami i instytutami jako wolny strzelec.
Absolwentka socjologii UJ specjalizacja Analizy badań rynkowych, stypendystka i absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Society-Environment-Technology” na UJ. Zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi, analizami polityk publicznych oraz ekspertyzami dla sektora publicznego od 2006 roku. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Pracowni Innowacji Społecznych „STOCZNIA”. ukończyła też we Włoszech szkoły letnią (Summer School on Counterfactual Impact Evaluation 2013) i zimową (Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies 2014) z zakresu wykorzystania metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych.
W latach 2008-2015 współpracowała z Krajową Jednostką Ewaluacji w projektach badawczych, publikacjach dotyczących ewaluacji czy organizacji konferencji ewaluacyjnych. Autorka publikacji naukowych z zakresu ewaluacji, dyrektorka programowa I Ogólnopolskiego Kongresu Ewaluacji. Obecnie mieszka na Łotwie. W życiu prywatnym zajmuje się permakulturą czyli projektowaniem według natury oraz wraz z mężem 90 hektarowym Ośrodkiem Permakultury na Łotwie.