Przejdź do głównej treści

Projekty obecnie realizowane w Centrum

Bilans Kapitału Ludzkiego BKL

Tytuł projektu: Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jarosław Górniak 
Okres realizacji: 17.04.2016 - 31.12.2023

Szczegółowe informacje o projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego znajdują się w zakładce BKL
http://www.ceapp.uj.edu.pl/bkl 

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR cz. 1

Kierownik pracy zleconej: Katarzyna Lisek, e-mail: katarzyna.lisek(at)uj.edu.pl

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Komońska, Jan Strycharz

Termin realizacji: 23.04.2019 - 30.06.2021

Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

Przedmiotem projektu są prace ewaluacyjne objęte Planem Ewaluacji Programu Pomocowego w ramach POIR, w części poświęconej ewaluacji mit-term Programu. 
Celem ewaluacji jest ocena pozytywnych i negatywnych, bezpośrednich i pośrednich efektów Programu oraz poszczególnych jego instrumentów pomocowych, obejmujących: 
1/ bezpośredni wpływ udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia, 
2/ pośrednie efekty realizacji Programu (pozytywne i negatywne), 
3/ proporcjonalność (w tym efekt zachęty) i adekwatność pomocy. 

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn wzrostu poziomu wskaźników zagrożenia ubóstwem relatywnym i zagrożenia ubóstwem skrajnym w Małopolsce w latach 2017-2018, na tle sytuacji ogólnopolskiej

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ 
Eksperci zaangażowani w realizację projektu: prof. dr hab. Tomasz Panek, dr Jan Zwierzchowski, Natalia Krygowska-Nowak, Katarzyna Saczuk

Zamawiający: Województwo Małopolskie 

Termin realizacji: 15.01.2020 - 31.12.2020 

Zakres prac w ramach opracowania ekspertyzy:
1/ Przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym założeń ekspertyzy, 
2/ Współpraca i konsultacje z Zamawiającym - Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie treści ekspertyzy, 
3/ Udział w prezentacji ekspertyzy i dyskusji nad rekomendacjami dla Województwa Małopolskiego. 

Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów

Kierownik projektu: dr Seweryn Krupnik 

Eksperci: dr Maciej Koniewski, Anna Szczucka

Termin realizacji: od 01.07.2020 (2 lata)

Zamawiający: Narodowe Centrum Nauki (NCN) 

Wykonanie badania jakościowego (40 IDI) w ramach projektu Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów, realizowanego w ramach umowy nr Gospostrateg 1/383267/28/NCBR/2019

Kierownik pracy zleconej: dr hab. Barbara Worek

Eksperci: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Natalia Krygowska-Nowak

Zakres prac w ramach pracy zleconej: Rekrutacja respondentów do udziału w badaniu. Przeprowadzenie szkoleń dla osób moderujących wywiady. Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych. Przytogowanie instrukcji kodowej oraz konsultacja instrukcji ze Zleceniodawcą.