Przejdź do głównej treści

Projekty obecnie realizowane w Centrum

Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis

Kierownik projektu: dr Seweryn Krupnik 
Eksperci ds. analizy danych: dr Maciej Koniewski, Krzysztof Kasparek, Anna Szczucka, Natalia Krygowska-Nowak, Katarzyna Lisek, Paulina Skórska 

Zakres projektu obejmuje:
1/ Opracowanie raportu metodologicznego ewaluacji pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2/ Wykonanie badań  ewaluacyjnych on-going oraz mid-term, których celem jest dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy 
3/ Wykonanie badania podsumowującego

Strona Projektu: bradar.pl

Raporty na stronie NCBiR

Raport z ewaluacji on-going za rok 2019 

Raport z ewaluacji on-going za rok 2017

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR cz. 1

Kierownik pracy zleconej: Katarzyna Lisek, e-mail: katarzyna.lisek(at)uj.edu.pl

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Komońska, Jan Strycharz

Przedmiotem projektu są prace ewaluacyjne objęte Planem Ewaluacji Programu Pomocowego w ramach POIR, w części poświęconej ewaluacji mit-term Programu. 
Celem ewaluacji jest ocena pozytywnych i negatywnych, bezpośrednich i pośrednich efektów Programu oraz poszczególnych jego instrumentów pomocowych, obejmujących: 
1/ bezpośredni wpływ udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia, 
2/ pośrednie efekty realizacji Programu (pozytywne i negatywne), 
3/ proporcjonalność (w tym efekt zachęty) i adekwatność pomocy. 

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn wzrostu poziomu wskaźników zagrożenia ubóstwem relatywnym i zagrożenia ubóstwem skrajnym w Małopolsce w latach 2017-2018, na tle sytuacji ogólnopolskiej

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ 
Eksperci zaangażowani w realizację projektu: prof. dr hab. Tomasz Panek, dr Jan Zwierzchowski, Natalia Krygowska-Nowak

Zakres prac w ramach projektu:
1/ Przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym założeń ekspertyzy, 
2/ Współpraca i konsultacje z Zamawiającym - Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie treści ekspertyzy, 
3/ Udział w prezentacji ekspertyzy i dyskusji nad rekomendacjami dla Województwa Małopolskiego.