Przejdź do głównej treści

Projekty obecnie realizowane w Centrum

Ewaluacja projektu „Rozwój metod tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI”

 1. Istota projektu: Badanie ma na celu sprawdzenie, czy tutoring prowadzony z uczniami w ramach AKADEMII PRZYSZŁOŚCI (AP) wpływa na zmianę poczucia własnej skuteczności uczniów nim objętych oraz w jakim stopniu zmiany w sposobie organizacji przygotowania wolontariuszy do pełnienia roli tutorów i ich wsparcia w pełnieniu tej roli mają wpływ na poczucie własnej skuteczności tutorów do pracy z uczniem. Głównymi celami są: (1) ocena efektów osiągniętych w wyniku interwencji w zakresie podniesienia jakości systemu szkoleniowo-warsztatowego (kryterium oceny są opinie tutorów), (2) ocena wpływu interwencji na podnoszenie kwalifikacji tutorów (kryterium oceny jest zmiana w poziomie poczucia własnej skuteczności tutorów w pracy z uczniami, zaobserwowana w okresie od rozpoczęcia do zakończenia edycji AP w roku szkolnym 2017/18), (3) ocena wpływu interwencji na podnoszenie poczucia własnej skuteczności w nauce i poczucia własnej wartości uczniów (kryterium oceny jest zmiana w poziomie poczucia własnej skuteczności w nauce i poczucia własnej wartości, zaobserwowana wśród uczniów objętych interwencją, w porównaniu do poziomu tych kompetencji wśród uczniów wskazanych do uczestnictwa w AP, ale ostatecznie nieuczestniczących w AP w analogicznym okresie).
 2. Używane metody: Badania pierwotne, metody ilościowe i jakościowe, analiza kontrfaktyczna
 3. Czas trwania: 12.2016-10.2018
 4. Kierownik projektu: Przemysław Majkut
 5. Osoba kontaktowa: Przemysław Majkut, przemyslaw.majkut[at]gmail.com
 6. Zamawiający: Stowarzyszenie WIOSNA
 7. Źródło finansowania: Badanie zlecone

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR cz. 1

Zespół:

Kierownik pracy zleconej: Katarzyna Lisek, e-mail: katarzyna.lisek(at)uj.edu.pl

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Komońska, Jan Strycharz

Ewaluacja mid-term projektu inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów cz.2

Zespół:

Kierownik pracy zleconej: Katarzyna Lisek, e-mail: katarzyna.lisek(at)uj.edu.pl

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Komońska, Jan Strycharz

Wyczerpana formuła? Warunki skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jako instytucji dialogu społecznego - analiza mechanizmów reprezentacji interesów pracowników i pracodawców na szczeblu centralnym w Polsce

 1. Istota projektu: Celem naukowym projektu jest określenie warunków skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (KT) jako instytucji dialogu społecznego, służącej przede wszystkim godzeniu interesów reprezentacji pracowników i pracodawców. W tym celu proponuję pogłębione studium efektów działań KT w latach 2001-2013 (tzw. „druga Komisja”, por. Gardawski 2009), w szczególności efektów polegających na wypracowaniu wspólnych decyzji, uchwał czy choćby kompromisu (por. Talos, Kittel 2001). Przy pomocy metod i technik badawczych proponowanych w projekcie, zamierzam dokonać analizy warunków sprzyjających i nie sprzyjających osiąganiu porozumień. Utworzony w ten sposób model pozwoli na określenie mechanizmów reprezentacji interesów prowadzących do pozytywnych (porozumienia) bądź negatywnych (brak porozumienia, zawieszenie rozmów etc.) efektów działań KT. Znajomość mechanizmów skutecznego udziału reprezentacji interesów w procesie tworzenia polityk publicznych pozwoli wnieść nową wiedzę do wyjaśnienia bieżącego stanu dialogu społecznego na szczeblu centralnym w Polsce, jak również może stanowić punkt wyjścia do określenia bądź oceny propozycji usprawnień w instytucji KT.
 2. Używane metody: (a) wiodąca - analiza konfiguracyjna, wprowadzona przez Charlesa Ragina (Ragin 1987, 2009) pod nazwą "jakościowej analizy porównawczej" (QCA - Qualitative Comparative Analysis). Metoda ta pozwoli na analizę efektów działalności KT w szerokim kontekście czynników towarzyszących, związanych zarówno z dynamiką procesu wytwarzania wpływu, jak też warunkami panującymi w otoczeniu politycznym, społecznym i gospodarczym; (b) pomocnicze: bieżący przegląd literatury, indywidualne wywiady pogłębione (około 30), wywiady eksperckie (4-6) i statystyczna analiza danych zastanych.
 3. Czas trwania: 05.08.2015-04.08.2018
 4. Kierownik projektu: Dariusz Szklarczyk
 5. Osoba konraktowa: Dariusz Szklarczyk, dszklarczyk@gmail.com
 6. Zamawiający: Narodowe Centrum Nauki
 7. Źródło finansowania: NCN Preludium 8, 2014/2015/N/HS6/04213

Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego

 1. Istota projektu: Badanie składa się z dwóch modułów: Modułu I (etap I), pn. Analiza zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni wyższych, określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy i pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni, (etap II) pn. Śródokresowa ocena Programów Rozwoju Kompetencji; Modułu II, pn. Cykliczna ocena wpływu wsparcia realizowanego przez NCBR w ramach programów wzmacniających kompetencje na sytuację zawodową absolwentów objętych wsparciem. W ramach badania formułowana będzie odpowiedź na dwa główne pytania badawcze: 1) Czy oferowane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji wsparcie przyczynia się do zmniejszania luk kompetencyjnych pomiędzy ofertą edukacyjną uczelni a potrzebami rynku pracy? 2) Jakiego rodzaju kompetencje i w jaki sposób powinny być wzmacniane w ramach kolejnych Programów, aby kompetencje absolwentów były lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców?
 2. Używane metody: Metody ilościowe (badania sondażowe) i jakościowe (IDI, FGI), analiza scenariuszowa, analiza kontrfaktyczna
 3. Czas trwania: 07.2018-01.2019
 4. Kierownik projketu: Magdalena Jelonek
 5. Osoba kontaktowa: Magdalena Jelonek, m.jelonek[at]uj.edu.pl
 6. Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 7. Źródło finansowania: Badanie zlecone

Wiosenny Inkubator Innowacji

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” przez Stowarzyszenie Wiosna w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Kierownik projektu: dr Seweryn Krupnik

Celem projektu był wybór i wsparcie procesu inkubacji innowacji społecznych w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Projekt aadresowany zarówno do osób fizycznych, jak i grup nieformalnych oraz osób prawnych, takich jak stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa i instytucje rynku pracy. 

Projekt realizowany w okresie od 1.10.2016 do 31.03.2019 na terenie całej Polski.

Strona projektu: https://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/ 

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju​

Badanie ewaluacyjne wdrożenia V edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa