Przejdź do głównej treści

Projekty obecnie realizowane w Centrum

Bilans Kapitału Ludzkiego BKL

Tytuł projektu: Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jarosław Górniak 
Okres realizacji: 17.04.2016 - 31.12.2023

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie, służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Jarosław Górniak.
I edycja (2011-2014) projektu Bilans Kapitału Ludzkiego – obejmowała: badanie ludności (17,2 tys. Rocznie), badanie pracodawców (16 tys. Rocznie), analizę ofert pracy, badanie firm i instytucji szkoleniowych, badanie uczniów i studentów (2 fale po 32 tys.). Obecnie realizowana jest II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2022), która składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo- rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż). Informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2023 (metodologia).

 

Szczegółowe informacje o projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego znajdują się w zakładce BKL
http://www.ceapp.uj.edu.pl/bkl 


Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR cz. 1

Kierownik pracy zleconej: Katarzyna Lisek, e-mail: katarzyna.lisek(at)uj.edu.pl

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr Seweryn Krupnik, mgr Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Komońska, Jan Strycharz

Termin realizacji: 23.04.2019 - 30.06.2021

Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

Przedmiotem projektu są prace ewaluacyjne objęte Planem Ewaluacji Programu Pomocowego w ramach POIR, w części poświęconej ewaluacji mit-term Programu. 
Celem ewaluacji jest ocena pozytywnych i negatywnych, bezpośrednich i pośrednich efektów Programu oraz poszczególnych jego instrumentów pomocowych, obejmujących: 
1/ bezpośredni wpływ udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia, 
2/ pośrednie efekty realizacji Programu (pozytywne i negatywne), 
3/ proporcjonalność (w tym efekt zachęty) i adekwatność pomocy. 

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn wzrostu poziomu wskaźników zagrożenia ubóstwem relatywnym i zagrożenia ubóstwem skrajnym w Małopolsce w latach 2017-2018, na tle sytuacji ogólnopolskiej

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ 
Eksperci zaangażowani w realizację projektu: prof. dr hab. Tomasz Panek, dr Jan Zwierzchowski, Katarzyna Saczuk

Zamawiający: Województwo Małopolskie 

Termin realizacji: 15.01.2020 - 31.12.2020 

Zakres prac w ramach opracowania ekspertyzy:
1/ Przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym założeń ekspertyzy, 
2/ Współpraca i konsultacje z Zamawiającym - Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie treści ekspertyzy, 
3/ Udział w prezentacji ekspertyzy i dyskusji nad rekomendacjami dla Województwa Małopolskiego. 

Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów

Kierownikiem projektu Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów“ (OPUS NCN) nr 2019/35/B/HS5/04238 jest dr Seweryn Krupnik z Instytutu Socjologii UJ

Celem badania jest zrozumienie, w jaki sposób subsydia (dotacje), najbardziej dominujące narzędzie wspierania innowacji w Polsce, prowadzi do różnych efektów na poziomie firmy. Wyniki uzyskane w projekcie pomogą zrozumieć proces przyczynowy zachodzący pomiędzy dotacjami a wyższą innowacyjnością firmy oraz konfiguracje warunków prowadzących do pozytywnego lub negatywnego wyniku dotacji. Warto zauważyć, że pionierska wartość tego projektu wynika właśnie z analizy konfiguracji czynników w przeciwieństwie do dotychczasowych podejść.

Badanie będzie się składać z pięciu etapów:
1. Konceptualizacja i operacjonalizacja przyczynowego mechanizmu interwencji i alternatywne wyjaśnienia wyniku;
2. Identyfikacja konfiguracji odległych warunków wpływających na wynik dla określonej interwencji
3. Wstępna wersja mechanizmu przyczynowego oparta na dogłębnej analizie pierwszej interwencji
4. Weryfikacja mechanizmu przyczynowego przy drugiej interwencji
5. Ostateczna wersja przyczynowego mechanizmu dotacji na innowacje na poziomie firmy w Polsce.  

 

Eksperci: dr Maciej Koniewski, mgr Anna Szczucka, mgr Monika Woźniak
Termin realizacji: od 01.07.2020 (2 lata)
Zamawiający: Narodowe Centrum Nauki (NCN) 

Erasmus+ “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies” (COMORELP) - Partnerstwa strategiczne, Edukacja Dorosłych

Projekt “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies” (COMORELP) będzie realizowany w konsorcjum z instytucjami zagranicznymi: Lifelong Learning Platform (Belgia), Bogazici Universitesi (Turcja), FREREF – Fondation des Regions Europeeennes pour la Recherche en Education et Enformation (Belgia), Cis Scuola Per La Gestione D'Impresa Sociata (Włochy), Arcola Research (Wielka Brytania) oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Inicjatywa COMORLEP ma na celu stworzenie otwartej platformy współpracy międzynarodowej w celu ulepszenia i porównania regionalnych polityk i inicjatyw w zakresie uczenia się przez całe życie. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel stworzenie narzędzi do podejmowania trwałej wymiany doświadczeń oraz do systematycznego porównywania postępów  uczenia się przez całe życie w różnych regionach europejskich. Opracowanie i przetestowanie tych narzędzi zaplanowane jest jako pilotaż. Następnie zostaną one zarekomendowane Komisji Europejskiej, wraz z propozycją utworzenia Obserwatorium regionalnych polityk lifelong learning. Bezpośrednimi rezultatami projektu będą: 1) przegląd polityk i praktyk wykonany poprzez autoewaluację partnerów;

2) zbiór kryteriów ewaluacji mogących służyć do oceny i samooceny rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie;
3) koncepcja platformy internetowej umożliwiającej wymianę doświadczeń;
4) rekomendacje dla decydentów regionalnych.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Barbara Worek, prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ.
Budżet całego projektu wynosi: 412 310,00 euro (wartość dla UJ to ok. 67 tys. euro).

Inkubator Włączenia Społecznego

Tytuł projektu: Inkubator Włączenia Społecznego 

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Eksperci ds. ewaluacji (UJ): mgr Katarzyna Lisek, mgr Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ 
MISTiA - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 

Okres realizacji: od 01/10/2020 do 30/09/2023

Wartość projektu dla UJ wynosi 780 670,00 zł

Celem projektu „Inkubator Włączenia Społecznego” (IWS) jest upowszechnienie 6 innowacji społecznych spośród 60 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja tj. opracowanie, testowanie, walidacja, upowszechnianie nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu Lider – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje Innowatorów którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne.

Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem w tym z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy.

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o naborach wniosków o przyznanie grantu są dostępne na stronie Lidera - ROPS w zakładce: Aktualności

Link do informacji o projekcie na stronie Lidera – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Link do strony Partnera: MISTiA - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego