Przejdź do głównej treści

Projekty zakończone

Ewaluacja systemu wyboru projektów w ramach PO PC na lata 2014 -2020 (2016-2017)

 1. Istota projektu: Zespół CEAPP UJ odpowiada za ewaluację systemu wyboru projektów dla działań 2.3.2 oraz 3.1 PO PC. Badanie obejmuje następujące zagadnienia: (1) Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów tj. trafność doboru kryteriów w kontekście spełnienia celu głównego i celów szczegółowych Programu oraz poszczególnych instrumentów, skuteczność kryteriów wyboru projektów, jednoznaczność /precyzyjność kryteriów wyboru projektów, (2) Analiza i ocena trafności i adekwatności zaplanowanego systemu wyboru i oceny Projektów – tj. analiza i ocena procesu wyboru projektów – tj. ogłoszenie naboru (dostępność informacji, czytelność i poprawność dokumentacji konkursowej, zakres wymaganych dokumentów od wnioskodawców), sprawność i użyteczność naboru wniosków (m.in. czas przeznaczony na nabór projektów, adekwatność kwoty alokacji środków, potencjał administracyjny instytucji realizującej konkurs), skuteczność procesu oceny projektów (potencjał administracyjny i ekspercki, czas i sposób oceny (ocena ekspercka, panel ekspertów), analiza sprawności i efektywność procesu zatwierdzania wyników wyboru (listy rankingowe). Badanie jest prowadzone w modelu partycypacyjnym tj. ewaluator uczestniczy w procesie opracowania kryteriów wyboru projektów, m.in. poprzez opiniowanie projektów kryteriów wyboru projektów oraz udział w charakterze obserwatora w posiedzeniach gremiów zatwierdzających kryteria wyboru projektów. Ewaluacja na poziomie poszczególnych działań objęła: - ocenę ex-ante (ocena kryteriów wyboru projektów, dokumentacji konkursowej oraz systemu oceny przed uruchomieniem naboru), - ocenę ex-post (ocena funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach działania).
 2. Czas trwania: 1.01.2016- 17.01.2017
 3. Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju, PAG Uniconsult, IMAPP
 4. Kierownik projektu: Seweryn Krupnik
 5. Osoba kontaktowa: Seweryn Krupnik
 6. Zespół: Seweryn Krupnik, Jan Strycharz
 7. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju
 8. Źródło finansowania: praca zlecona

Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego opisu badanego PZZJ i uzyskanie wiedzy na temat potencjału 4 wskazanych przez Zamawiającego badanych instytucji w tym:

 1. Poznanie doświadczenia w zakresie ewaluacji i monitoringu,
 2. Poznanie dotychczasowego doświadczenia z zarządzania jakością własnych działań i usług,
 3. Kultury organizacyjnej PZZJ,
 4. Poznanie podejścia do pełnienia funkcji PZZJ. 

Kierownik pracy zleconej: dr Seweryn Krupnik

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr hab. Jolanta Perek-Białas, dr Seweryn Krupnik, dr Maciej Koniewski, dr Barbara Worek, Paulina Skórska, Przemysław Majkut, Katarzyna Stec

Analiza oczekiwanych efektów Polityki Spójności w Polsce w okresie programowania 2014-2020 (2015-2016)

 1. Istota projektu: Ogólnym celem zadania jest ocena oczekiwanego wpływu inwestycji współfinansowanych z programów polityki spójności w obszarach polityki w Polsce w okresie programowania 2014-2020 . Przeprowadzono badanie konkretnych celów, oczekiwanych wyników, rezultatów i alokacji środków w programach operacyjnych. Na tej podstawie przeprowadzono ocenę, w jakim stopniu polityka spójności przyczyni się do zmniejszenia różnic w rozwoju i realizacji kluczowych priorytetów polityki europejskiej. Analizy przeprowadzone w oparciu o desk research, ale także o wywiady pogłębione.
 2. Czas trwania: 01.12.2015-19.09.2016
 3. Partnerzy: ALTUS, PSDB, Idea Rozwoju
 4. Kierownik: Seweryn Krupnik
 5. Osoba kontaktowa: Seweryn Krupnik
 6. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Konrad Turek, Patrycja Antosz, Weronika Felcis
 7. Zamawiający: Komisja Europejska
 8. Źródło finansowania: praca zlecona

Wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zdrowie. Analiza mechanizmu społecznego na przykładzie Polski (2014-2016)

 1. Istota projektu: Niewiele zjawisk społecznych jest tak trwałych i tak dobrze udokumentowanych jak związek pomiędzy statusem socjoekonomicznym a stanem zdrowia. Nawet w rozwiniętych i zamożnych społeczeństwach europejskich bogaci, wykształceni i społecznie szanowani żyją znacznie dłużej i zdrowiej niż osoby na niższych szczeblach drabiny społecznej. Jaki będzie jednak stan zdrowia osób, które zmieniają swoją pozycję społeczną w trakcie trwania życia? Jakie konsekwencje dla zdrowia mają społeczna promocja i degradacja? Te pytania są szczególnie ważne dla społeczeństw takich jak polskie, w którym przeciętnie dwie trzecie ludności zmienia swoje położenie społeczne, ekonomiczne, czy klasowe w trakcie trwania życia. Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy, analizując w sposób statystyczny dane siedmiu tysięcy osób w wieku 45-59 lat. Analizy matematyczne uzupełniliśmy serią wywiadów z osobami, które doświadczyły różnych rodzajów mobilności w dół i w górę drabiny społecznej. Zauważyliśmy, że osoby, które doświadczyły różnych kolei życiowych, z reguły dużo bardziej przypominają pod względem zdrowia członków tych klas, do których dołączyły, a nie tych, wśród których wychowywały się jako dzieci. Doświadczenie promocji w górę drabiny społecznej ma bezpośredni pozytywny wpływ na zdrowie, natomiast społeczna degradacja w dół drabiny społecznej wiąże się z uszczerbkiem na zdrowiu. Uważamy, że ten związek może być wyjaśniony poprzez uczucia dumy i wstydu, szacunku i lekceważenia, które doświadczamy w naszych rodzinach, miejscach pracy i szerszym społecznym otoczeniu w związku z naszymi życiowymi sukcesami i porażkami. Te uczucia przekładają się na biologiczne procesy działające w naszym organizmie (takie jak np. procesy zapalne, poziom stresu), a te z kolei owocują gorszym lub lepszym zdrowiem. Nasze analizy statystyczne pokazały, że najgorszy stan zdrowia występuje nie u tych, którzy wychowywali się i wciąż należą do niższych klas, ale u tych, którzy spędzili dzieciństwo w klasie średniej, ale z biegiem życia znaleźli się w klasie niższej. Odnotowaliśmy około 15% takich osób. To zjawisko można wytłumaczyć na dwa sposoby. Pierwszy zakłada, że poczucie porażki związane ze społeczną degradacją w sytuacji, gdy wiele osób dookoła awansuje na wyższe pozycje, w silny sposób oddziałuje na zdrowie. Druga możliwość to taka, że zadziałał odwrotny mechanizm i stan zdrowia (np. niepełnosprawność, choroby psychiczne, nałogi) spowodował społeczną degradację. Analizy wykonane w innych krajach wskazują na to, ten odwrotny mechanizm faktycznie występuje, aczkolwiek na stosunkowo niewielką skalę. Jest to więc kolejny argument za tym, że społeczny awans i degradacja wywołują realny i mierzalny wpływ na nasze zdrowie. Wsparcie Szwajcarskiego Funduszu Stypendialnego dla młodych naukowców SCIEX pozwoliło nam na rozszerzenie badania, wzmocnienie jego jakościowgo, antropologicznego komponentu oraz przeprowadzenie części badań w Swiss Tropical and Public Health Institute - prestiżowej szwajcarskiej jednostce badawczej.
 2. Czas trwania: 11.03.2014-10.03.2016
 3. Kierownik projektu: Zuzanna Drożdzak
 4. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. Brigit Obrist, Zuzanna Drożdzak
 5. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji (2014-2015)

 1. Istota projektu: Projekt przyczyni się do udoskonalenia w Polsce procedur legislacyjnych, a tym samym podniesienia jakości stanowionego w Polsce prawa. Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu oceny skutków regulacji opartej na dowodach. W ramach części badawczej wypracowany zostanie model ewaluacji społeczno-ekonomicznych efektów wdrażanych regulacji. Wyniki badań zaprezentowane zostaną w publikacji "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model dla Polski.". Na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowany zostanie także praktyczny podręcznik dla administracji publicznej "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Poradnik dla administracji publicznej." Część wdrożeniowa będzie polegać na przygotowaniu oraz pilotażowym zaimplementowaniu, w ramach polskiej administracji publicznej na szczeblu centralnym, modelu wypracowanego w części badawczo-rozwojowej. Pilotaż poprzedzony będzie cyklem szkoleń dla administracji publicznej. W fazie badawczej zrealizowane zostaną: wywiady pogłębione z urzędnikami resortowymi i decydentami, CAWI z zespołami ds. OSR w resortach, studia przypadków wybranych ocen wpływu z 3 wybranych resortów. Kolejnym zadaniem UJ jest przygotowanie publikacji "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model dla Polski." W pracę nad każdym z rozdziałów zaangażowany jest reprezentant UJ, choć zaproszeni zostali rownież eksperci z Konsorcjum. Trzecim i ostatnim zadaniem UJ jest dbałość o Laboratorium Innowacji czyli cykl spotkań konsorcyjnych w trakcie fazy badawczej projektu, który ma zapewnić spójność wniosków w projekcie.
 2. Czas trwania: 1.05.2014-30.04.2015
 3. Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja IDEA Rozwoju, HMR Doradztwo Strategiczne s.c., DCF Consulting Sp. z o. o.
 4. Kierownik: Jarosław Górniak (po stronie UJ), Dominika Wojtowicz (po stronie Lidera Konsorcjum)
 5. Osoba kontaktowa: Weronika Felcis, Grzegorz Żmuda
 6. Zespół: Małgorzata Borysławska, Weronika Felcis, Jarosław Górniak, Marianna Król, Agnieszka Szklarczyk, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda
 7. Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 8. Źródło finansowania: I konkurs Innowacje Społeczne

Wsparcie procesu przygotowania planów ewaluacji na perspektywę 2014-2020 (2014-2015)

 1. Istota projektu: Celem głównym niniejszego projektu jest wsparcie procesu przygotowania planów ewaluacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Cele szczegółowe zdefiniowano następująco: (1) Opracowanie wzorcowego schematu przygotowania oraz formy planu ewaluacji programu operacyjnego. Zostanie to osiągnięte poprzez pilotażowe przygotowanie we współpracy z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz właściwą Jednostką Ewaluacji wzorcowego planu ewaluacji wybranego RPO; (2) Przygotowanie we współpracy z Krajową Jednostką Ewaluacji projektu planu ewaluacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020; (3) Uruchomienie eksperckiej pomocy w zakresie opracowywania planów ewaluacji dla pozostałych jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach systemu realizacji polityki spójności na poziomie Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi. W ramach projektu oprócz opracowania planów ewaluacji i wytycznych do ich przygotowywania przeprowadzone zostaną warsztaty i konsultacje. Ponadto, w ramach identyfikacji dobrych praktyk przeprowadzono desk reseach oraz indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne.
 2. Czas trwania: 09.2014-05.2015
 3. Partner: WYG PSDB Sp. z o.o.
 4. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Górniak
 5. Osoba kontaktowa: Seweryn Krupnik
 6. Zespół: Stanisław Bienias, Małgorzata Borysławska, Jarosław Górniak, Seweryn Krupnik, Rafał Trzciński, Barbara Worek
 7. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 8. Źródło finansowania: PO PT 2007-2013

SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce (2012-2015)

 1. Istota projektu: Projekt SPIN jest propozycją nowatorskiego modelu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, umożliwiającego komercjalizację/wdrożenie wyników badań naukowych prowadzonych w czterech obszarach technologicznych.To projekt, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie potencjału Małopolski. Działania proponowane w ramach projektu SPIN będą polegały na budowaniu partnerstwa, relacji, wzrostu zaufania, komunikacji, tworzeniu forum wymiany informacji. Cztery obszary technologiczne objętem Modelem SPIN: Inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne, biotechnologia oraz medycyna translacyjna; to jednocześnie dziedziny inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego.
 2. Czas trwania: sierpień 2012 do maja 2015
 3. Kierownik projektu: prof. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Seweryn Krupnik
 5. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Seweryn Krupnik - merytoryczna koordynacja działań CEAPP, Anna Szczucka - inteligentne sieci energetyczne, Dariusz Szklarczyk - budownictwo energooszczędne, dr Karolina Łukasiewicz - biotechnologia, Patrycja Antosz - medycyna translacyjna, Małgorzata Borysławska - wsparcie administracyjne w przeszłości, Zuzanna Drożdżak (opiekun obszaru "medycyna translacyjna" od lipca 2012 do lutego 2014)
 6. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 7. Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bilans kompetencji i potrzeb krakowskiego ośrodka naukowego (2012-2014)

 1. Istota projektu: Głównym celem projektu była analiza podaży kompetencji ze strony uczelni wyższych oraz popytu na nie ze strony organizacji biznesowych działających w branżach BPO, ITO, energetycznej, life science, budownictwa pasywego i energooszczędnego oraz wybranych sektorów branży kreatywnej.
 2. Czas trwania: marzec 2012-listopad 2014
 3. Kierownik: prof. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Piotr Prokopowicz
 5. Zespół: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, dr Diana Malinowska, Joanna Pyrkosz, dr Katarzyna Jaśko, Marianna Król, Bartłomiej Baryła
 6. Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa
 7. Źródło finansowania: UMK

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy (2009-2011)

 1. Istota projektu: Głównym celem projektu było wypracowanie koncepcji Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy oraz narzędzi analitycznych (katalogi wskaźników, kwestionariusze) wspierajacych funkcjonowanie tego podmiotu. W ramach projektu przeprowadzono analizę danych zastanych (katalogi wskaźników, raporty innych organizacji) oraz badanie ankietowe przedsiębiorców na potrzeby ORRP. W efekcie realizacji projektu Pracodawcy RP otrzymali koncepcję ORRP i narzędzia umożliwiające jego funkcjonowanie. Projekt wzmocnił pozycję Pracodawców RP w w kontaktach z rządem i innymi podmiotami uczestniczącymi w dialogu społecznym.
 2. Czas trwania: marzec 2009-luty 2011
 3. Kierownik projektu: prof. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Seweryn Krupnik
 5. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Barbara Worek, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik
 6. Zamawiający: Pracodawcy RP
 7. Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bilans Kapitału Ludzkiego (2008-2014)

 1. Istota projektu: projekt Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce jest największym badaniem diagnozującym rynek pracy i podaż kompetencji realizowanym w naszym kraju i jednym z większych w Europie. Głównym celem prowadzonych badań, jest określenie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne kompetencje oraz wskazanie czy potrzeby te mogą być zaspokojone w obrębie istniejących zasobów. W tym celu rynek pracy jest ujmowany możliwie kompleksowo: stronę popytową stanowią pracodawcy, podażową – osoby aktywne zawodowo, dopiero wchodzące na rynek pracy (uczniowie, studenci ale i bezrobotni) jak również nieaktywne. Przedmiotem badań jest także otoczenie rynku pracy – instytucje i firmy szkoleniowe oraz system edukacyjny. Aby uniknąć wpływu okresowych zakłóceń i zmian charakteryzujących rynek pracy, zwłaszcza współczesny, badania realizowane są cyklicznie – począwszy od 2010 roku – i obecnie prowadzona jest czwarta tura badań. Z kolei zapotrzebowanie na konkretne informacje zgłoszone przez centralne i regionalne instytucje zajmujące się rynkiem pracy narzuciło konieczność objęcia badaniem bardzo dużych prób. W związku z tym w ramach projektu, podczas każdej edycji badanych jest: ponad 16 000 pracodawców, ponad 17 900 osób w wieku produkcyjnym, ponad 8000 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (I edycja), ponad 35 700 uczniów ostatnich  klas szkół ponadgimnazjalnych (I i IV edycja), ponad 33 000 studentów (I i IV edycja), ponad 20 000 ofert pracy, ponad 4500 instytucji szkoleniowych. Dodatkowym danymi uzupełniającymi powstały obraz są źródła Systemu Informacji Oświatowej oraz GUS wykorzystywane w analizach kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w szkołach wyższych. BKL jest uznawany za cenne i wiarygodne źródło danych i wiedzy, przywoływany jest na równi z ESS czy Diagnozą Społeczną. Warto podkreślić, że z wyników BKL korzystają nie tylko przedstawiciele instytucji zajmujących się rynkiem pracy, ale i sami pracodawcy. Także Komisja Europejska odwoływała się do wyników BKL w swoich opracowaniach.
 2. Czas trwania: 12.2008-12.2014
 3. Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Marcin Kocór
 5. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Marcin Kocór, dr Barbara Worek, dr Szymon Czarnik, mgr Anna Strzebońska, mgr Magdalena Jelonek, mgr Konrad Turek, mgr Anna Szczuka, mgr Dariusz Szklarczyk, mgr Patrycja Antosz, mgr Krzysztof Kasparek, mgr Mateusz Magierowski, mgr Edyta Pawlus-Sapeta
 6. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 7. Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Społeczna produktywność szkół wyższych. Nowa koncepcja produktywności nauczania (2008-2009)

 1. Istota projektu: Celem tego projektu badawczego było przeformułowanie koncepcji produktywności nauczania uniwersytetu, poprzez dodanie do niej wymiaru społecznego, skonstruowanie portfela wskaźników pozwalających na monitorowanie zmian zachodzących w tej produktywności, a następnie przeprowadzenie analizy produktywności (ze szczególnym uwzględnieniem produktywności nauczania) w uczelni wyższej. Efektem projektu było opracowanie: (1) Modelu teoretycznego produktywności nauczania szkoły wyższej, (2) Zestawu wskaźników do jej pomiaru.
 2. Czas trwania: maj 2008-maj 2009
 3. Kierownik projektu: prof. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Magdalena Jelonek
 5. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek
 6. Zamawiający: grant promotorski
 7. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego