Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation - Innovations - Labour market

Dr Konrad Turek

Doktor socjologii, badacz i analityk rynku pracy. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UJ, w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Pod opieką prof. Jarosława Górniaka z wyróżnieniem obronił pracę doktorską poświęconą roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy. Jest członkiem zespołu Bilans Kapitału Ludzkiego, realizującego jedne z największych badań rynku prac w Polsce, w ramach którego koordynuje Badania Ludności. Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia gospodarki, w szczególności problematyka rynku pracy i jego przemiany, kwestie bezrobocia, proces starzenia się ludności, zarządzenie wiekiem, gospodarka oparta na wiedzy, kształcenie przez całe życie, metodologia badawcza, podejście pragmatyczne w socjologii oraz statystyczna analiza danych m.in. analizy danych panelowych. Ukończył m.in. ICPSR Program in Quantitative Methods of Social Research na Uniwersytecie Michigan oraz ECPR School in Methods and Techniques w Wiedniu. Specjalista w dziedzinie metodologii badawczej i statystyki. Autor lub współautor około czterdziestu tekstów, m.in. na temat rynku pracy, starzenia się ludności i sytuacji osób starszych, w tym artykułów w zagranicznych czasopismach z listy ministerialnej oraz rozdziałów w zagranicznych publikacjach monograficznych. Uczestniczył w kilku większych projektach badawczych, także międzynarodowych. Jest współautorem strategii rządowej na lata 2013-2020 „Solidarność Pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" (opiekun tematu dot. podnoszenia kompetencji i uczenia się przez całe życie). Był głównym asystentem w międzynarodowym projekcie „Aktywizacja potencjału osób starszych w starzejącej się Europie" (ASPA) w ramach 7 Programu Ramowego. Brał również udział w projekcie "The Policy Ideas and Practice of Ageing" (polityka ageingowej w kilku krajach europejskich), "Between Job and Care" (łączenie obowiązków opiekuńczych i pracy w starszym wieku) i "Pracuję – rozwijam kompetencje" (innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+). Aktualnie realizuje m.in. niemiecko-polski projekt „The making of the mature entrepreneur: life course perspective on entrepreneurship in older age in Germany and Poland” finansowany Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG). W 2017 r. otrzymał grant badawczo-rozwojowy w prestiżowym europejskim konkursie „Horizon 2020 – Maria Skłodowska-Curie Individual Fellowship”. Przez dwa lata będzie realizował swój projekt w Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) w Hadze pod opieką Prof. Kéne Henkensa. Projekt pt. „LEEP – Longitudinal employer–employee perspectives on the role of human capital investments for retirement transitions” jest poświęcony efektom inwestycji w kapitał ludzki osób starszych dla procesu przechodzenia na emeryturę. W oparciu o międzynarodowe panelowe badania ilościowe analizuje tę kwestię zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców. W trakcie studiów socjologicznych był aktywnie zaangażowany w działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, był m.in. koordynatorem Sekcji Badań Społecznych KNSS UJ. Laureat stypendium Doctus, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktorantów, a także nagrody za najlepszy esej podsumowujący 50 lat integracji europejskiej. Prowadził zajęcia w Instytucie Socjologii UJ i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

E-mail: konrad.turek(at)uj.edu.pl

Wybrane publikacje

 • Stypińska J., K. Turek (2017), Hard and Soft Age Discrimination – the Dual Nature of Workplace Discrimination, European Journal of Ageing: e-pub ahead of printing www
 • Turek, K., B. Worek (2016), Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce – poziom, uwarunkowania i kierunki rozwoju polityki publicznej, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 33(2): 87–108 pdf
 • Drożdżak Z., K. Turek (2016) Retirement and perceived social inferiority link strongly with health inequalities in older age: decomposition of a concentration index of poor health based on Polish crosssectional data, International Journal for Equity in Health 15: 21, www, pdf.
 • Turek K. (2015), Szara strona rynku pracy. (W:) (Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy, PARP: 124-160. wwwpdf.  
 • Turek K. (2015), Wydłużenie okresu kariery zawodowej – polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności, (W:) Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań. PARP: 55-79. www, pdf
 • Worek B., Turek K. (2015), Kształcenie przez całe życie - „akcelerator" rozwoju, (W:) Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działańPARP: 80-98. www, pdf
 • Turek, K. (2015), Znaczenie wieku na rynku pracy – model relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, Studia Socjologiczne 2(217): 167-194. wwwpdf
 • Turek, K. (2015), Retirement as an effect of employer-employee relations, Studia Humanistyczne AGH (Contributions to Humanities) 13(4): 77-95. pdf
 • Worek, B., K. Turek, A. Szczucka (2015), Problemy i dylematy rozwoju systemu uczenia się przez całe życie w Polsce, Edukacja, nr 1(132) s. 151 –167. pdf
 • Turek K., Perek-Białas J., Stypińska J., (2015) Socio-economic status in ageing Poland: A question of cumulative advantages and disadvantages, (W:) K. Komp & S. Johansson (Red.) Lifecourse perspective on ageing populations: A critical and international approach, Bristol, The Policy Press. www, pdf
 • Turek K., J. Perek-Białas (2014), Older volunteers in Poland: the heritage of the socialist regime, (W:) A. Principi, P. Jensen, G. Lamura (Eds) Active ageing: Voluntary work by older people in Europe, Bristol, The Policy Press: 1-17. www
 • Krupnik S., K. Turek (2014), Using Pragmatic Grounded Theory in the evaluation of public policies, Zarządzanie publiczne, nr 2(28), s. 32-48. wwwpdf
 • Szczucka A., K. Turek, B. Worek (2014) W ogonie Europy - uwarunkowania i strategie rozwoju kompetencji dorosłych Polaków, (W:) J. Górniak (red.) Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, Warszawa, PARP: 77-142. pdf
 • Turek K., Sz. Czarnik (2014), Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków, Warszawa, PARP. pdf
 • Turek K. (2013), Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli, (W:) J. Górniak (red.) Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Warszawa, PARP: 74-105. pdf
 • Turek K., J. Perek-Białas (2013), The role of employers opinions about skills and productivity of older workers: example of Poland, Employee Relations Vol. 35 Iss: 6, pp. 648 – 664. pdf
 • Ruzik-Sierdzinska A., J. Perek-Bialas, K. Turek (2013), Did transition to market economy and the EU membership have an impact on active ageing policy in Poland?, (W:) The making of aging policy: theory and practice in Europe, Edward Elgar, pp. 124–147. wwwpdf
 • Perek-Białas, J., K. Turek (2012), Organisation-level policy toward older workers in Poland, International Journal of Social Welfare vol 21: 101-116. pdf
 • Principi A., Lindley, R., Perek-Białas, J., K. Turek (2012), Volunteering in older age: an organizational perspective, International Journal of Manpower, Vol. 33 Iss: 6: 685 – 703.www
 • Turek K., Sz. Czarnik (2012), Impact of the level of education on occupational career, (W:) J. Górniak (red.) Competences as a key to the development of Poland. Study of Human Capital in Poland 2011, Warszawa, PARP: 100-139. pdf
 • Szczucka A., K. Turek, B. Worek (2012), Adult learning and development of human capital: actors, strategies, determinants and barriers, (W:) J. Górniak (red.) Competences as a key to the development of Poland. Study of Human Capital in Poland 2011, Warszawa, PARP: 140-175. pdf
 • Perek-Białas J., K. Turek (2012),  Socjologiczne podejście do procesów starzenia się społeczeństw, (W:) G. Bryda (red.) Światy i konteksty społeczne. Krakowskie Spotkania Socjologiczne, tom II, Nomos: 137-148. www
 • Turek K. (2011), Aktywność społeczna osób starszych w Polsce. Trzeci sektor seniorów, (W:) J. Mucha, Ł. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości, Kraków, Wydawnictwo AGH: 153-173.wwwpdf
 • Perek-Białas J., K. Turek (2011), Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy, (W:) J. Mucha, Ł. Krzyżowski (red.) Ku socjologii starości, Krakó(W:) Wydawnictwo AGH: 131-151.wwwpdf