Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Realizowane projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inkubator Włączenia Społecznego (IWS)

Tytuł projektu: Inkubator Włączenia Społecznego 

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Eksperci ds. ewaluacji (UJ): mgr Katarzyna Lisek, mgr Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ 
MISTiA - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 

Okres realizacji: od 01/10/2020 do 30/09/2023

Wartość projektu dla UJ wynosi 780 670,00 zł

Celem projektu „Inkubator Włączenia Społecznego” (IWS) jest upowszechnienie 6 innowacji społecznych spośród 60 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja tj. opracowanie, testowanie, walidacja, upowszechnianie nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu Lider – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje Innowatorów którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne.

Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem w tym z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy.

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o naborach wniosków o przyznanie grantu są dostępne na stronie Lidera - ROPS w zakładce: Aktualności

Link do informacji o projekcie na stronie Lidera – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Link do strony Partnera: MISTiA - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Więcej informacji i ogłoszeń: http://www.ceapp.uj.edu.pl/iws

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej