Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI CEAPP

Szanowni Państwo, 

Ogłaszamy otwarcie naboru wniosków na innowacje w obszarze włączenia społecznego
Szczegóły oraz całość dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji zostały umieszczone na stronie Lidera projektu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pod linkiem:

Aktualności - Nabór wniosków o grant w Inkubatorze Włączenia Społecznego - złóż go do 30 września 2021! - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (rops.krakow.pl)
 
Zespół projektu IWS - Inkubator Włączenia Społecznego

 

Ilustracja Ogłoszenie o naborze

Zapraszamy do udziału w badaniu Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów. Badanie realizowane jest przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierowane przez dr Magdalenę Jelonek.
 
Termin realizacji badania: maj 2021 – luty 2022
 
Badanie ma charakter dwumodułowy. W ramach Modułu I ocenione zostanie wsparcie oferowane w ramach wzmacniania kompetencji doktorantów. Głównym celem Modułu II jest określenie zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni oraz określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy a ofertą edukacyjną szkół wyższych.
 

Do udziału w badaniu zapraszamy: 

 • ekspertów raportu MNiSW, 
 • ekspertów Konstytucji dla Nauki
 • ekspertów rynku pracy, 
 • przedstawicieli pracodawców, 
 • przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektów (kierownicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich), 
 • pracowników uczelni odpowiedzialnych za pomiar kompetencji i zapotrzebowanie na kompetencje wśród studentów,
 • przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • uczestników wsparcia
 
Badanie będzie realizowane za pomocą wywiadów indywidualnych, rozmów grupowych oraz paneli eksperckich. Wszystkie spotkania będą odbywać się w formie online.  Rozmówcom będzie zagwarantowana pełna anonimowość.
 
Badania jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, panele ekspertów) będą moderowane przez ekspertów CEAPP. Za realizację wywiadów CATI/CAWI odpowiedzialna jest firma Grupa Doradcza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością reprezentowana przez Krzysztofa Otawę – Prezesa Zarządu. 
 
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w badaniu. Zebrana wiedza zostanie wykorzystana do oceny prowadzonych działań i do programowania kolejnych projektów służących podnoszeniu kompetencji studentów i doktorantów – biorąc udział w badaniu będą mieli Państwo realny wpływ na to jakie wsparcie skierowane do uczelni, do studentów i doktorantów będzie oferowane w przyszłości.
 
W celu zgłoszenia chęci udziału w badaniu lub w razie pojawienia się pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z panią Natalią Krygowską-Nowak (tel: 785-991-536, email: natalia.krygowska@uj.edu.pl) lub z panią Joanną Kwintą-Odrzywołek (tel: 502-373-806, email: joanna.kwinta-odrzywolek@uj.edu.pl) odpowiedzialnymi za rekrutację ze strony wykonawcy badania (UJ). 

Uniwersytet Jagielloński poszukuje 

Badacza/Badaczki
w zakresie ewaluacji

w ramach udziału w projekcie: Inkubator Włączenia Społecznego
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1: Innowacje społeczne
 

Opis stanowiska:

Osoba prowadząca bieżący kontakt z grantobiorcami, koordynująca realizację i realizująca wywiady z interesariuszami, odpowiedzialna także za analizę dokumentacji wytworzonej w procesie przygotowania do testowania i w trakcie testowania, bierze aktywny udział w pracach analitycznych na etapach ewaluacji on-going i ex-post, w tym bierze udział w analizie danych zastanych dot. innowacyjności projektów.

Umowa o pracę 0,5 etatu na okres 06.2021-03.2023

 

Zakres obowiązków:

 1. Współudział w pracach ewaluacji ex-ante, ex-post oraz on-going (formatywnej).
 2. Prowadzenie szkoleń badaczy terenowych i koordynacja ich prac w terenie.
 3. Rekrutacja grantobiorców i użytkowników końcowych do udziału w badaniach terenowych.
 4. Prowadzenie wywiadów pogłębionych z użytkownikami końcowymi w formie TDI/IDI (telefonicznych wywiadów pogłębionych lub osobistych).
 5. Sporządzanie gridów (głównych wniosków w odniesieniu do pytań́ badawczych) i podsumowań́
  z przeprowadzonych wywiadów i kontaktów.
 6. Analiza danych zastanych (ADZ) w odniesieniu do ocenianych innowacji, w tym zbieranie informacji i przygotowywanie wniosków dot. innowacyjności.
 7. Współautorstwo produktów wypracowanych w procesie ewaluacji, w tym współautorstwo raportu końcowego z ewaluacji.

Wymagane kwalifikacje i kompetencje:

 • doświadczenie w badaniach empirycznych (terenowych) - wymagany udział w min. 3 projektach ogólnopolskich i min. 5 lat doświadczenia (w dowolnej formie i roli związanej z badaniami społecznymi),
 • umiejętność prowadzenia badań, analizowania danych i przygotowywania opracowań,
 • doskonała znajomość́ technik prowadzenia wywiadów pogłębionych, w tym metod aktywnego dopytywania,
 • wymagane kompetencje miękkie konieczne do właściwej rekrutacji respondentów,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Wymagane cechy:

 • wysoka kultura osobista
 • zdolności komunikacyjne
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w  zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV w wersji elektronicznej oraz list motywacyjny (w jednym pliku max. do 5 MB),
 •  (opcjonalnie) autorskie/współautorskie opracowania/raporty/publikacje lub inna dokumentacja, która potwierdza doświadczenia w badaniach (max. 3)

Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji potwierdzone formularze „informacji o przetwarzaniu danych osobowych” oraz „zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (w jednym pliku) na adres: ceapp@uj.edu.pl do dnia
31 marca 2021 r. Pytania związane z ogłoszeniem można kierować na ten sam adres. Kierownikiem projektu na UJ jest dr. hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.                        

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.

Oferta pracy w wersji pdf

Ogłoszenie na BIP UJ

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oferuje 
atrakcyjny staż / możliwość odbycia praktyki dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wymagania:

 • studenci III roku studiów licencjackich
 • studenci studiów magisterskich kierunków socjologia, praca socjalna i innych powiązanych tematycznie z działaniem Centrum
 • mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji badań jakościowych lub/i ilościowych

Zakres stażu:

 • 20 godz/m-c
 • współpraca przy przygotowywaniu ofert badań
 • współpraca przy pracach bieżących Centrum
 • współpraca przy przygotowaniu opracowań z badań

Czas trwania stażu:

Od marca do września 2021 r. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu stażu.

Oferujemy:

 • elastyczny czas stażu
 • współpracę z doświadczonym zespołem
 • udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, ewaluacyjnych 
 • referencje, potwierdzenie odbycia stażu

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny na adres: ceapp@uj.edu.pl

Oferta stażu w wersji pdf 

Ilustracja książka

Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO)

finansowanego przez The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE)

 poszukuje Badaczki/Badacza (Doktoranta/Doktorantki, osoby z doktoratem)

marzec-grudzień 2021 r. (10 miesięcy)

Opis zadań:
Uczestnictwo w projekcie badawczym “Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO)” w szczególności przeprowadzenie badań jakościowych (wywiady biograficzne) pod kierunkiem dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ (Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ) w ramach projektu III (Mechanizmy oraz źródła wykluczenia w późnym życiu zawodowym).

Oferujemy atrakcyjną współpracę w międzynarodowej grupie badaczy. Opis projektu III poniżej, więcej szczegółów na temat EIWO na stronie http://www.eiwoproject.org/ 

Profil Badacza/ Badaczki:

 • Bardzo dobra praca magisterska lub  stopień naukowy (doktorat) w zakresie nauk społecznych, preferowane w obszarze badań starszych pracowników, nierówności społecznych, polityk publicznych dotycząca tematyki projektu.
 • Bardzo dobra znajomość metod badań jakościowych, preferowane doświadczenie w stosowaniu badań jakościowych, w tym programów do analizy tego typu danych (np. MAXQDA)
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne, komunikatywność, elastyczność działania jak i bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego (badania - wywiady w ramach projektu będą prowadzone w jęz. polskim)

Wymagane dokumenty:

 • CV w wersji elektronicznej (do 5 MB)
 • List motywacyjny
 • Nazwiska i kontakt do osób, które mogą udzielić referencji (na życzenie)
 • Jeśli są dostępne, max. dwa artykuły naukowe/ publikacje/ raporty, preferowane z wykorzystaniem badań jakościowych

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV i pozostałe wymagane dokumenty (w jednym pliku) do Prof. Jolanty Perek-Białas jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl  najpóźniej do 30 stycznia 2021

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych. Uniwersytet Jagielloński zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

W przypadku pytań proszę o kontakt: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl
 

Ogłoszenie pl 

Ogłoszenie eng 

 

Zachęcamy do udziału w akcji
"WSPIERAMY REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA"
 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ prowadzi akcję wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dla chętnych osób (studentek i studentów, doktorantów, doktorantek), które mogą odbierać telefony i przeprowadzać wstępną kwalifikację dla osób chcących oddać osocze. Czekamy na zgłoszenia osób, które będą mogły się podjąć takich działań. Wierzymy, że są na UJ osoby, które znajdą czas, aby choć na kilka godzin w tygodniu odciążyć zespół RCKiK w Krakowie.

Zachęcamy studentów i studentki UJ do zgłaszania się do udziału w akcji! 
 
Zgłoszenia pod linkiemhttps://tiny.pl/7sxxn

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dr hab. Jolantą Perek-Bialas, prof. UJ:
tel. 12 663 29 62, e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl
 
Logo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 
 
Logo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym opracowanym w ramach badania BRADAR 
przy udziale ekspertów CEAPP pod kierownictwem dr Seweryna Krupnika

Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis
za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Link: RAPORT KOŃCOWY BRADAR

Logo projektu BradarLogo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Projekt “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies” (COMORELP) będzie realizowany w konsorcjum z instytucjami zagranicznymi: Lifelong Learning Platform (Belgia), Bogazici Universitesi (Turcja), FREREF – Fondation des Regions Europeeennes pour la Recherche en Education et Enformation (Belgia), Cis Scuola Per La Gestione D'Impresa Sociata (Włochy), Arcola Research (Wielka Brytania) oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Inicjatywa COMORELP ma na celu stworzenie otwartej platformy współpracy międzynarodowej w celu ulepszenia i porównania regionalnych polityk i inicjatyw w zakresie uczenia się przez całe życie. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel stworzenie narzędzi do podejmowania trwałej wymiany doświadczeń oraz do systematycznego porównywania postępów  uczenia się przez całe życie w różnych regionach europejskich. Opracowanie i przetestowanie tych narzędzi zaplanowane jest jako pilotaż. Następnie zostaną one zarekomendowane Komisji Europejskiej, wraz z propozycją utworzenia Obserwatorium regionalnych polityk lifelong learning. Bezpośrednimi rezultatami projektu będą: 1) przegląd polityk i praktyk wykonany poprzez autoewaluację partnerów;

2) zbiór kryteriów ewaluacji mogących służyć do oceny i samooceny rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie; 3) koncepcja platformy internetowej umożliwiającej wymianę doświadczeń;
4) rekomendacje dla decydentów regionalnych.

Kierownikiem/ Koordynatorem projektu jest dr hab. Barbara Worek, prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ.
Budżet całego projektu wynosi: 412 310,00 euro (wartość dla UJ to ok. 67 tys. euro).

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji konkursowej na stanowisko
doktoranta w ramach projektu badawczego nr 2019/35/B/HS5/04238 OPUS NCN pt. 
"Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów
przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej
na teorii zbiorów"
 OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki stypendystką została:

Pani Monika Woźniak
Serdecznie gratulujemy

Ogłoszenie archiwalne - konkurs rozstrzygnięty
studia doktoranckie/stanowisko
doktoranta w projekcie OPUS NCN

Konkurs na studia doktoranckie i stanowisko Doktoranta w projekcie badawczym nr 2019/35/B/HS5/04238 pt. Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowoskutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów na okres 21 miesięcy (X 2020 – VI 2022) z możliwością kontynuowania studiów po zakończeniu projektu w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Streszczenie projektu:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/466427-pl.pdf

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 3 500 zł miesięcznie przez okres trwania projektu. Procedura konkursowa oraz sam udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” - Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Prace związane z doktoratem będą prowadzone pod kierunkiem:
 Kierownika Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ dr hab. Jolanty Perek-Białas (prof. UJ),
 Kierownika projektu, dr Seweryna Krupnika.

Opis zadań w projekcie:
Udział w pracach badawczych (konceptualizacja i operacjonalizacja), przegląd literatury, projektowanie narzędzi badawczych, realizacja wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, analiza danych jakościowych i ilościowych, pisanie raportu i artykułów naukowych

Wymagania:
 ukończone studia związane z tematyką projektu
 dobra znajomość MsOffice
 znajomość programów do jakościowej i ilościowej analizy danych
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:
 umiejętności pracy zespołowej oraz dobrej organizacji pracy
 komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:
 zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami
 doświadczenie z udziału w projektach ewaluacyjnych związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw i opracowywaniem raportów z badań
 doświadczenie związane z pisaniem artykułów naukowych

Kryteria przyznania stypendium:
 osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych
 wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
 kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym


Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny w wersji elektronicznej (w jednym pliku do 5 MB)

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: seweryn.krupnik@uj.edu.pl, ceapp@uj.edu.pl do dnia 16.08.2020 r. W tytule maila proszę wpisać: OPUS NCN - stanowisko Doktoranta w projekcie. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.08.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mail. 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia jedynie wybranego kandydata.

Ogłoszenie w wersji pdf 

Eksperci CEAPP uczestniczą w inicjatywach mających na celu poprawę jakości kształcenia oraz wspierania innowacji społecznych. 

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ została powołana na reprezentantkę środowiska naukowego w Radzie Innowacji Społecznych i dokonania oceny Kart Innowacji Społecznej oraz wyboru Innowacji Społecznych w ramach projektu Inkubator Dostępności.

Dr hab. Barbara Worek jest zaangażowana jako przedstawicielka CEAPP w Radzie ds. Kompetencji Usług Rozwojowych, której zadaniem jest działanie na rzecz sektora usług rozwojowych i identyfikowanie zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe przy współudziale przedsiębiorców oraz reagowanie na zmiany w zakresie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe. Udział w Radzie daje szansę na uczestnictwo w pracach na rzecz wspólnych standardów jakości usług rozwojowych, wsparcia procesów uczenia się i procesu szkoleniowego, rozwoju systemu edukacji, standardów kompetencyjnych pracujących w sektorze.

Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają do włączenia się do akcji TELEFONUJ DO SENIORA. Idea akcji polega na tym, że studenci/tki (jak również doktoranci/tki, pracownicy UJ) zgłaszają się przez formularz do akcji, zostawiają nr telefonu (ewentualnie mogą też wykazać czy chcą działać w wolontariacie np. pomocy przy zakupach). 

Link do formularza: https://tiny.pl/tzrw8

Numery i imiona studentów/tek są przekazywane do odpowiedniej komórki w Urzędzie Miasta, która będzie zbierać z kolei zgłoszenia od osób starszych (samotnych, niewychodzących obecnie z domu) aby ktoś do nich dzwonił codziennie (na rozmowę, wraz z ustaleniem czy czegoś nie potrzebują).
Student/ka: otrzymuje nr telefonu do konkretnej osoby i powołując się na akcję można od razu rozpocząć rozmowy - każdego dnia 1x (ważne: każdego dnia, aby wiadomo było, że się nie zapomniało o drugim człowieku).

Wiele osób jest zamkniętych w domach, siedzi w nich samotnie, nie wychodzi nigdzie, zostaje im tylko telefon i możliwość rozmowy w ten sposób z drugą osobą, nie mają Internetu. Jest niezwykle ważne, aby kontaktować się mimo tych ograniczeń, aby wszyscy wiedzieli, że nie są zostawieni sami sobie. Może być tak, że pojawią się jakieś potrzeby i wtedy można wskazać, doradzić, zorganizować załatwienie pewnych spraw nawet na odległość (np. dowóz posiłku, zakupy, organizacja leków itp.).

Więcej o akcji na stronie Koła Studentek i Studentów Socjologii UJ
Logo Koła Studentek i Studentów Socjologii UJ


 

PONIŻEJ INFORMACJE DLA SENIORÓW ZAINTERESOWANYCH AKCJĄ: 
Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają osoby starsze i samotne, nie opuszczające domów ze względu na epidemię koronawirusa, do skorzystania z możliwości codziennej wspierającej rozmowy telefonicznej  w ramach akcji.

Osoby, które samotnie przebywają w domach i chciałyby codziennie o uzgodnionej porze porozmawiać przez telefon z miłą studentką lub studentem proszone są o podanie swego imienia i numeru telefonu, dzwoniąc lub przesyłając SMS na numer 797 905 860. To numer Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, która pomaga studentom i pracownikom UJ zrealizować to przedsięwzięcie. 

Rozmowa z przyjaźnie nastawioną osobą może przynieść wiele satysfakcji, pozwoli poczuć, że nie jesteśmy sami, doda otuchy i sprawi, że poczujemy się lepiej. Łatwo wyobrazić sobie, że seniorzy staną się mentorami swoich telefonicznych opiekunów.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej zaprasza:
Link do informacji dla osób starszych na stronie Urzędu Miasta Krakowa

Logo akcji Telefonuj do seniora

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Rektora UJ w sprawie organizacji pracy w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu Covid-19: 

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. 
Zarządzenie nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 r. 
Komunikat nr 8 Kanclerza UJ 
Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 25 marca 2020 r. 
Ogłoszenia Działu Współpracy Międzynarodowej w związku z koronawirusem
Aktualne ogłoszenia na stronie BIP UJ 

W pilnych sprawach uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, tel. kom. +48 601 460 613 regina.skiba@uj.edu.pl, halszka.siudak@uj.edu.pl.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do włączenia się do akcji społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego #ujdlaszpitala!
 
W Europie i w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu dostarczenie szpitalom niezbędnych środków przeznaczonych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Pokażmy, że jesteśmy solidarni jako wspólnota akademicka z chorymi i personelem medycznym z naszego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Więcej informacji o akcji #ujdlaszpitala!

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. Tematami konferencji były przyszłość ewaluacji, polityka spójności i przygotowanie do perspektywy 2021-2027, innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna regionów UE.

Podczas konferencji poruszono tematy związane z przyszłością i miejscem ewaluacji, przygotowaniami do nowego okresu programowania w ramach polityki spójności UE, założenia polityki środowiskowej, wsparcie małych i średnich miast, temat aktywizacji zawodowej oraz roli ewaluacji w projektowaniu polityk publicznych UE.

Odbyły się liczne panele dyskusyjne podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi ujęciami tematyki związanej z pięcioma nowymi celami polityki spójności na lata 2021-2027. Dyskutowano na temat przyszłości ewaluacji, rozwiązań instytucjonalnych oraz rozwoju metodologii badawczych.

Zdjęcia uczestników konferencji ewaluacyjnej

Więcej informacji: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/

Agenda konferencji
Prezentacje/ Materiały z konferencji
Nagrania z konferecji